Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.03.2014

Wiosenne przymrozki nie wpłyną na ulgę w podatku rolnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody organ przyznaje ulgę w podatku rolnym poprzez zaniechanie jego ustalania albo poboru.

WSA w Poznaniu uznał, że z taką sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku wiosennych przymrozków, których można się spodziewać każdego roku.

W przedmiotowej sprawie podatniczka zwróciła się z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku rolnego, a to z tego względu, że wiosenne mrozy zniszczyły jej zasiewy w znacznej części. Organy podatkowe obu instancji uznały, że po pierwsze nie wystąpiła klęska żywiołowa, ani inne anomalia pogodowe, gdyż wysokość temperatury nie odbiegała od danych klimatycznych z lat poprzednich, po drugie ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby podatniczka poniosła istotną szkodę.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r. (sygn. I SA/Po 1084/13) oddalił skargę podatniczki. Zauważył, że ustawa o podatku rolnym [dalej: u.p.r.] nie definiuje pojęcia klęski żywiołowej. Opierając się na stanowisku prezentowanym przez doktrynę i orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazał, że za klęskę żywiołową w rozumieniu art. 13c ust. 1 u.p.r. uznać należy zdarzenia będące następstwem zjawisk nadzwyczajnych, tzn. odbiegających od przeciętnej normy.

Na tej podstawie skład orzekający doszedł do wniosku, iż organy obu instancji prawidłowo wywiodły, że stwierdzone u podatniczki szkody nie były wynikiem klęski żywiołowej. Organy słusznie oparły się na danych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które potwierdziły, że w analizowanym okresie nie wystąpiły zjawiska przyrodnicze (klimatyczne) nadzwyczajne, odbiegające w znacznym stopniu od przeciętnej normy. Sąd podkreślił, że mimo niespornych szkód nie były one skutkiem klęski żywiołowej. Za taką nie można bowiem uznać mrozu typowego w tej strefie klimatycznej o tej porze roku.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem WSA, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostało ustalenie czy szkoda była istotna w rozumieniu przedmiotowego przepisu. Sam zakres szkody nie może bowiem przesądzić o zaniechaniu poboru podatku, w sytuacji gdy nie jest ona spowodowana klęską żywiołową.

Reasumując, w omawianym wyroku wskazano, że wiosenne przymrozki - jako okoliczność typowa - nie mogą być podstawą przyznania ulgi w podatku rolnym związanej z wystąpieniem klęski żywiołowej, bez względu na wielkość szkód w uprawach podatnika.

Warto wskazać, że planowane jest doprecyzowanie analizowanego przepisu poprzez odniesienie się bezpośrednio do pojęcia stanu klęski żywiołowej określonego w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj