Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.05.2013

Skarga na bezczynność w zakresie remontów dróg

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Skarżący wezwali radę gminy do podjęcia uchwał dotyczących niezwłocznego naprawienia na koszt gminy wszystkich dróg gminnych. Rada nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie, jak również nie podjęła żadnych działań uchwałodawczych. Następnie skarżący wezwali radę gminy do usunięcia naruszenia prawa, podnosząc, iż rada gminy pozostaje w bezczynności i świadomie działa na szkodę interesu prywatnego. W skardze do sądu jako podstawę prawną skargi skarżący wskazali na art. 101a ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], podnosząc, iż rada nie wykonuje czynności nakazanych prawem,  czym w rażący sposób narusza prawa osób trzecich oraz art. 3 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [dalej: p.p.s.a.], który dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu kontroli sądu, gdy tak stanowią przepisy szczególne, wskazując iż taką ustawą jest ustawa o samorządzie gminnym. Skarżący powołali przepis art. 7 u.s.g., który wskazuje zadania własne gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakres, którego wchodzą między innymi sprawy dotyczące gminnych dróg i ulic. W odpowiedzi na skargę rada gminy wniosła o jej oddalenie.

WSA w Gdańsku w nieprawomocnym postanowieniu z dnia 08.03.2013 r. (sygn.. II SAB/Gd 75/12) stwierdził, iż żądanie wykonania naprawy wszystkich dróg gminnych nie należy do żadnej kategorii spraw opisanych w art. 3 § 2 p.p.s.a., który wyznacza zakres kognicji sądów administracyjnych. W szczególności nie stanowi ono aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przepisy prawa materialnego nie kreują, bowiem uprawnienia skarżących do żądania od organu podjęcia w trybie administracyjnym czynności zmierzających do naprawienia wszystkich dróg gminnych ani też uprawnienia by egzekwować od organu realizację powyższego obowiązku.

WSA w Gdańsku ponadto stwierdził, iż art.101a ustawy o samorządzie gminnym nie stanowi podstawy do wniesienia skargi. Sądową kontrolę aktów jednostek samorządu terytorialnego reguluje przepis art.101 u.s.g, który w ust. 1 stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Natomiast przepis art. 101a u.s.g. przewiduje możliwość wniesienia skargi na bezczynność organu, który nie wykonuje czynności nakazanych prawem.Do czynności tych można zaliczyć działalność uchwałodawczą gminy. Skarga może dotyczyć czynności nakazanych prawem, w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na organ obowiązek podjęcia stosownych uchwał, w określonej materii.

Sąd odnosząc powyższe ustalenia do rozpoznawanej sprawy wskazał, iż ustawa o samorządzie gminnym nie stanowi podstawy do wniesienia skargi, gdyż określa jedynie ogólne ramy kierunkowe działania gminy w aspekcie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności, w zakres którego wchodzą m.in. sprawy dotyczące dróg i ulic. By skonkretyzować obowiązek gminy należy każdorazowo odwoływać się do szczególnego przepisu prawa materialnego. Ponadto art. 101a u.s.g. nie daje skarżącym legitymacji do żądania wydania przez organ gminy uchwały, której powzięcie nie jest nakazane przepisami prawa. W ocenie sądu, w powyższej sprawie nie ma możliwości zobowiązania rady gminy do podjęcia czynności – uchwał dotyczących niezwłocznego naprawienia wszystkich dróg gminnych -  skoro brak jest norm prawa materialnego, które taki obowiązek na radę nakładają. W związku z powyższym sąd uznał, iż skarga na bezczynność rady gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej remontu dróg jest niedopuszczalna i odrzucił skargę. 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autor artykułu

Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj