Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.07.2017

Zmiana nazwy ulicy na taką samą w trybie tzw. ustawy dekomunizacyjnej

drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Zdaniem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody Pomorskiego zmiana nazwy ulicy przez zmianę tylko argumentacji co do znaczenia słowa w niej się znajdującego stanowi obejście przepisów prawa.

Wojewoda Pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 19 maja 2017 r. nr PN-IV.4131.17.2017.MS stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy.

Rada gminy zmieniła aktualnie istniejącą nazwę ulicy „Buczka” – nadanej na część nazwiska działacza stalinowskiej konspiracji na terenie RP w latach 20 i 30 XX wieku (Mariana Buczka) – na nazwę „Buczka”, która pochodzi od drzewa – mały buk.

Wojewoda zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem, o wydanie opinii, czy taka zmiana ulicy jest zgodna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Instytut Pamięci Narodowej w odpowiedzi wskazał, że w uchwale nie doszło do zmiany nazwy ulicy – zmieniła się tylko argumentacja rady gminy co do znaczenia wyrazu „Buczka”. W ocenie instytutu stanowi to obejście przepisów prawa. Ponadto Instytut Pamięci Narodowej w dalszej części podtrzymał swoją decyzję o zasadności zmiany nazwy ulicy, którą wydał wcześniej.

Po otrzymaniu powyższej opinii organ nadzoru zawiadomił radę gminy o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, umożliwiając złożenie wyjaśnień w sprawie.

W wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym organ nadzoru zauważył, że zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nazwę identyczną jest zmianą pozorną i stanowi to obejście przepisów ustawy. Wojewoda podkreślił także, że rada gminy ma swobodę w wyborze nazwy ulicy, jednak nie jest dopuszczalne utrzymanie dotychczasowej nazwy poprzez znalezienie innego znaczenia dla dotychczasowej nazwy. Co podnosił organ nadzoru, ani z uzasadnienia przedmiotowej uchwały, ani z otrzymanego przez organ nadzoru wyciągu z protokołu z posiedzenia sesji rady gminy nie wynika, jakimi względami kierowała się rada, nadając taką, a nie inną nazwę ulicy. W ocenie organu nadzoru, taki zabieg nie spowoduje, że nazwa ulicy nie będzie kojarzyła się z osobą Mariana Buczka.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autorzy artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Mateusz Marcinczak

asystent, interesuje się prawem administracyjnym

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj