Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinar: O uproszczeniach w KPA: Coś się kończy, coś się zaczyna. Postępowania uproszczone w pigułcePodstawowym celem kodeksowej instytucji postępowania uproszczonego jest skrócenie czasu trwania postępowania i uproszczenie jego przebiegu, co nierozerwalnie wiąże z zasadą szybkości i prostoty postępowania.

Ograniczenie takiego formalizmu wpisuje się jednocześnie w europejskie dążenie do zapewnienia dobrej i skutecznej administracji publicznej przy zapewnieniu zasady proporcjonalności, zgodnie z którą administracja powinna podejmować decyzje dotyczące praw i interesów osób tylko w razie potrzeby i w zakresie wymaganym do osiągnięcia zamierzonego celu.

Warto dodać, że w doktrynie podkreśla się, że postepowanie w sprawach wydawania zaświadczeń stanowi również postępowanie uproszczone, o którego administracyjnym charakterze świadczy jego odformalizowanie i zderegulowanie.

Podczas webinaru podsumowany zostanie cykl: „O uproszczeniach w KPA”, a nadto dowiemy się, dlaczego postępowanie uproszczone oraz postępowanie w sprawie wydawania zaświadczenia jest sprawnym i efektywnym rozwiązaniem procesowym. Ponadto spróbujemy znaleźć odpowiedź na m.in. następujące pytania:

 • W jakich okolicznościach można zastosować postępowanie uproszczone?
 • Jakie są wymogi formalne postępowania uproszczonego?
 • W jakich aktualnie sprawach można zastosować postępowanie uproszczone?
 • Jaki zakres obejmuje postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń?
 • Czy zaświadczenie można wydać w formie elektronicznej?
 • Czy różni się zaświadczenie wydane w ramach Działu VII KPA od zaświadczenia wydanego w trybie milczącego załatwienia sprawy?

TERMIN: 15.12.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

Beniamin Rozczyński

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj