Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Przy kawie o… kontrolach i karach w gospodarce odpadami – cz. IIDr Krystian Ziemski & Partners Edukacja i Doradztwo sp. k. oraz Filipiak Babicz Legal łączą siły, by wspólnie edukować z zakresu kontroli i kar w gospodarce odpadami.

Zapraszamy na część II: Nakładanie i wymiar kar pieniężnych w odpadach – praktyka organów

 • Czy jest możliwe uwolnienie się od odpowiedzialności?
 • Dyrektywy wymiaru kary pieniężnej,
 • Odstąpienie od nałożenia kary,
 • Mediacja o karę – fikcja czy rzeczywistość?
 • Ulgi w wykonaniu administracyjnych kar finansowych jako sposób na przetrwanie działalności gospodarczej.

Zaplanowany na co najmniej cztery spotkania cykl ma na celu przygotowanie przedsiębiorców do kontroli organów inspekcji ochrony środowiska w ich przedsiębiorstwie. Niestety, w polskiej branży gospodarki odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi problemami wynikającymi ze zmieniających się często przepisów prawa, obowiązujących unormowań unijnych, zmieniającej się niekiedy wykładni organów administracji na niekorzyść przedsiębiorców, a także licznych obowiązków dla przedsiębiorców, których nieprawidłowe wykonanie może prowadzić do wymierzenia wysokich sankcji finansowych, a nawet do zaprzepaszczenia szansy na uzyskanie kolejnych zezwoleń.

Wychodzimy naprzeciw tym problemom, starając się przybliżyć szerokie kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów ścigania, prawa przedsiębiorców podczas kontroli, a także gwarancje dla przedsiębiorców w postępowaniach zmierzających do nałożenia i wymierzenia administracyjnych kar finansowych oraz łagodzenie ich represyjnego charakteru, jak również ryzyka związane z odpowiedzialnością karną i wykroczeniową na tym tle.

Webinarium wpisuje się w aktualne potrzeby przedsiębiorców związane z kontrolami i postępowaniami sankcyjnymi. Z aktualnych planów kontroli organów administracji wynika zwiększona ich częstotliwość, jak i rozległy przedmiot kontroli. Powoduje to liczne zagrożenia dla przedsiębiorców, którzy w trakcie kontroli nie będą należycie przygotowani. Następstwem przeprowadzonej kontroli bardzo często jest postępowanie administracyjne zmierzające do wydania sankcji finansowej, niekiedy bardzo dotkliwej. Coraz częściej wszczynane też są postępowania karne w sprawach dotyczących nieodpowiedniego postępowania z odpadami. Podczas spotkań z cyklu nacisk położony zostanie w szczególności na kwestie związane z kompetencjami inspekcji ochrony środowiska, obowiązkami kontrolowanych a także konsekwencjami wynikającymi z negatywnych ustaleń pokontrolnych. Celem prelegentów jest jak najlepsze przygotowanie przedsiębiorców pozwalające wyeliminować ryzyko nałożenia administracyjnej kary finansowej bądź co najmniej zminimalizować jej dotkliwość, jak również pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przedsiębiorców, ich pracowników, a także podmiotów zbiorowych.

TERMIN: 18.04.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj