Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

13.11.2013

PROJEKT PREZYDENCKI: Pozycja jst w post. administracyjnym i sądowoadministracyjnym

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Prezydencki projekt ustawy samorządowej proponuje przyznanie jst statutu strony w postępowaniach przez nią prowadzonych.

Jedną ze zmian proponowanych w projekcie prezydenckim, niezwykle istotną z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego (których organy wydają decyzje administracyjne, nierzadko dotyczące interesów jst, np. spraw własnościowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie nieruchomość gruntowa jest własnością danej jst), jest przyznanie im statutu strony w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy samorządowej w przepisach prawa nie ma żadnego bezpośredniego i wyraźnego wskazania, że gdy organ danej jst jest uprawniony do wydania decyzji w I instancji, jednostka ta nie jest (i nie może być) stroną tego postępowania (jak również dalszego postępowania w II instancji i całego postępowania sądowoadministracyjnego), a teza taka została ukształtowana przez orzecznictwo sądowoadministracyjne (patrz np.: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. I OSK 1648/07, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. I OSK 1211/06, czy też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. I OSK 460/05).

Projektodawcy uznają za bardzo szkodliwą sytuację, w której jednostka samorządu terytorialnego pozbawiona jest możliwości obrony swoich interesów w kolejnych instancjach (jednej administracyjnej i dwóch sądowoadministracyjnych) i skazana jest na bierne obserwowanie strony przeciwnej.

Aby wyeliminować takie szkodliwe dla jst skutki projektodawcy proponują wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego przepisu, stanowiącego, iż Jednostka samorządu terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 (wskazującym, że stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie) pozostaje stroną postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Konsekwencją tego zapisu będzie prawo tej jednostki do występowania przed organem II instancji.

Dalszą konsekwencją wprowadzenia takiego zapisu jest możliwość skarżenia przez jst zapadłego rozstrzygnięcia organu II instancji do sądu administracyjnego, poprzez wprowadzenie odpowiedniego przepisu do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowiącego, że jednostka samorządu terytorialnego może być stroną lub uczestnikiem postępowania na prawach strony także w przypadkach, gdy organ tej jednostki był organem orzekającym w poprzedzającym postępowaniu administracyjnym.

Proponowane zmiany w zakresie ustalenia pozycji prawnej jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był organ tej jednostki, z uwagi na ich skutki, wymagają szczególnej ostrożności przy ich uchwalaniu i dogłębnej analizy na etapie prac legislacyjnych w Parlamencie.

Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii omawiających zapisy znajdującego się obecnie w Sejmie przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw [dalej również: projekt ustawy samorządowej]. Proponuje on wprowadzenie szeregu zmian na wielu płaszczyznach prawa samorządowego – patrz: artykuł z dnia 7 września 2013 r.: „Nowa jakość w gminie, czyli prezydencki projekt ustawy samorządowej już w Sejmie” oraz aktualny stan prac nad projektem.

 

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj