Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

04.12.2013

Kto zwołuje sesję rady gminy w przypadku nieobecności jej przewodniczącego?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku nieobecności przewodniczącego rady gminy, sesję zwołuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2013 r. (sygn. II OSK 1458/13) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IV SA/Po 1081/12 oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z września 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady gminy.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Do przewodniczącego rady gminy wpłynął wniosek grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej, której przedmiotem miało być podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego rady gminy. Z uwagi na to, że w czasie złożenia wniosku przewodniczący był nieobecny i nie wyznaczył na czas swojej nieobecności osoby, która miała wykonywać jego czynności, wiceprzewodniczący rady gminy podpisał pismo zwołujące sesję nadzwyczajną rady gminy.

Na sesji nadzwyczajnej zwołanej przez wiceprzewodniczącego została podjęta uchwała rady gminy w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady gminy. Na Sali sesyjnej obecna była przewodnicząca Rady, która nie podpisała listy obecności i po odczytaniu oświadczenia o braku upoważnienia wiceprzewodniczącego do zwołania sesji opuściła salę.

 

Ze względu na istotne naruszenie prawa, wojewoda wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały rady gminy, uzasadniając to brakiem uprawnień wiceprzewodniczącego rady gminy do zwołania sesji nadzwyczajnej, a w związku z tym naruszeniem przepisów art. 19 ust. 2 oraz 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów statutu gminy.

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożyła rada gminy.

Rozstrzygnięcie sądu I instancji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IV SA/Po 1081/12, oddalił skargę rady gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

W uzasadnieniu swojego wyroku sąd I instancji stwierdził, że zwołanie sesji rady gminy w trybie niezgodnym z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nie może prowadzić do uznania, że w ten sposób radni mogą w sposób wiążący podejmować rozstrzygnięcia zastrzeżone do kompetencji rady gminy. Ponadto, zdaniem WSA w Poznaniu, za odbywanie sesji nie mogą być uznane spotkania radnych, które zostały zwołane przez nieuprawniony podmiot, niezależnie od tego, jakie powody zadecydowały o potrzebie zebrania się radnych.

Sąd stwierdził również, iż poprawnym było uznanie przez organ nadzoru, iż wiceprzewodniczący rady gminy nie posiadał upoważnienia od przewodniczącego do zwołania sesji rady gminy.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła rada gminy, zaskarżając go w całości, wnosząc o jego uchylenie oraz uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sąd II instancji, rozpoznając sprawę wskazał, że przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Jednakże w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Powołując się na wykładnię literalną przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przewodniczący rady gminy może fakultatywnie dokonać cesji swoich zadań tylko na jednego z wiceprzewodniczących, czyli jednego z kilku zastępców. Jednakże, jak słusznie wskazał sąd II instancji, wykładnia ta nie uwzględnia sytuacji, gdy jest tylko jeden wiceprzewodniczący, a przewodniczący jest nieobecny i nie wyznaczył do wykonywania swoich zadań tego wiceprzewodniczącego.

W związku z tym, NSA stwierdził, że w takim przypadku należy kierować się wykładnią funkcjonalną i przyjął, że w takiej sytuacji jedyny wiceprzewodniczący przejmuje z mocy prawa (ex lege), w razie nieobecności przewodniczącego rady gminy, wszystkie jego zadania.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ustawodawca przewidział, w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia zastępującego go wiceprzewodniczącego, automatyczne przejęcie zadań przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego najstarszego wiekiem. W razie zaistnienia takiej sytuacji nie ma znaczenia przyczyna nieobecności, a więc czy ma ona charakter obiektywny, czy też subiektywny. Istotny jest sam fakt nieobecności przewodniczącego rady gminy.

Zdaniem sądu, stosując wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym należy mieć na uwadze nie tylko konieczność prawidłowego działania rady gminy, lecz również właściwą realizację ustawowych przesłanek w zakresie zwoływania sesji nadzwyczajnej.

Dlatego też, zdaniem NSA, przyjąć należy, że w razie nieobecności przewodniczącego rady gminy, gdy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej zostanie złożony prawidłowo, to wiceprzewodniczący rady gminy jest nie tylko uprawniony do zwołania sesji nadzwyczajnej rady gminy, a wręcz jest on zobowiązany do dokonywania, w czasie nieobecności przewodniczącego, działań umożliwiających realizację założonego przez ustawodawcę celu związanego z prawidłową organizacją i funkcjonowaniem rady gminy, w tym także zwołania nadzwyczajnej sesji rady gminy.

NSA stwierdził, że w tym zakresie nie ma znaczenia czy nieobecność ma charakter obiektywny (siła wyższa, szczególne okoliczności, nieobecność wskutek choroby, śmierć), czy też subiektywny (nieobecność zawiniona przez przewodniczącego).

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2013 r. (sygn. II OSK 1458/13) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r., sygn. IV SA/Po 1081/12 oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z września 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady gminy.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Ustrój

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj