Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

22.08.2013

Gminny dom pomocy społecznej poza VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Dom pomocy społecznej będący jednostką budżetową gminy, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Orzeczenie tej treści wydał 6 czerwca 2013 r. WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 462/13).  Rozstrzygnięcie sądu było konsekwencją skargi na interpretację indywidualną, w której Minister Finansów przyjął, że w stosunku do czynności wykonywanych przez Dom Pomocy Społecznej [dalej: DPS], utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie znajdzie zastosowanie wyłączenie podmiotowe z VAT.

Występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej DPS wskazał, że jest gminną jednostką budżetową, która w ramach statutowych działań realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. Mieszkańcy gminy kierowani są do DPS w oparciu o decyzję miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Decyzja jednocześnie – w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej – ustala odpłatność za pobyt w DPS (uwzględniając odpowiednie relacje udziału w opłacie za pobyt w DPS mieszkańca).

W tak opisanym stanie faktycznym, DPS zadał pytanie, czy wykonywane statutowe zadania będą podlegały ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednocześnie przedstawiając własne stanowisko DPS uznał, że wykonywane działania mieszczą się w kategorii zadań organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących organy, wyłączonych z systemu VAT, a zatem DPS nie ma obowiązku ich rejestrowania przy użyciu kasy fiskalnej.

Minister Finansów w części był zdania odmiennego. Uznał bowiem, że czynności wykonywane przez DPS, co prawda nie podlegają ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących (z uwagi na zwolnienia przedmiotowe z zastosowania kas rejestrujących, wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy VAT), jednakże DPS co do zasady jest podatnikiem VAT z tytułu ich świadczenia dla mieszkańców gminy. Minister wskazał, że działania DPS nie są zatem objęte wyłączeniem z opodatkowania VAT jako zadania organu władzy publicznej oraz obsługującego go urzędu.

DPS, nie zgadzając się z poglądem wyrażonym przez Ministra Finansów, wniósł odpowiednie środki zaskarżenia i sprawa stała się przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego. DPS argumentował między innymi, że wykonywane przez niego czynności należą do sfery publicznoprawnej, a utworzenie i utrzymanie DPS należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W konsekwencji to organ samorządu terytorialnego decyduje w ramach sprawowania władztwa publicznego kto i za ile zostanie umieszczony w domu pomocy społecznej. DPS zaznaczył również, że opłaty pobrane przez DPS za pobyt w nim są odprowadzane do budżetu gminy, z którego to DPS otrzymuje również środki na wydatki.

WSA w Krakowie uznał skargę za uzasadnioną. Jako punkt wyjścia dla takiej oceny potraktował okoliczność, że sprawa dotyczy DPS będącego jednostką budżetową gminy. Sąd odniósł się do przepisów, z których wynika, że jednym z zadań własnych gminy jest świadczenie pomocy społecznej, tworzenie i utrzymywanie ośrodków i zakładów opiekuńczych. WSA wskazał również, że zadanie to gmina może realizować poprzez jednostki organizacyjne lub poprzez inne podmioty zawierając z nimi umowy. Według Sądu okoliczność, że DPS jest jednostką budżetową, powiązać należy z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Stanowią one, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu. Wykonując te zadania, ośrodek pomocy społecznej kieruje się ustaleniami wójta, a zarówno umieszczenie danej osoby w domu opieki społecznej jak i opłata za pobyt wynikają z decyzji administracyjnej.

Na podstawie powyższych regulacji WSA w Krakowie przyjął, że w zakresie, w jakim DPS (jednostka budżetowa gminy) realizuje zadania własne gminy wynikające z przepisów prawa powinien być traktowany jako organ gminy i w związku z tym, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Wokandy §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj