26.04.2017


Zgromadzenie publiczne w formie przejazdu rowerowego

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie, zgromadzenie publiczne może przybrać formę przejazdu rowerowego.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn. I Ns 20/16) Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2016 r. zakazującą zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2016 r.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło zawiadomienie organizacji zgromadzenia, które miało się odbywać w formie przejazdu rowerowego.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa zakazał organizacji tego zgromadzenia. W uzasadnieniu wskazał, że z przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach wprost wynika, że zgromadzenie może odbywać się w formie przejścia, ale nie przejazdu. Tym samym, w ocenie organu przejazdy rowerowe mogą być organizowane wyłącznie na gruncie art. 65 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Odwołanie od powyższej decyzji do Sądu Okręgowego w Krakowie wniósł organizator wskazując na błędne przyjęcie przez organ, że przejazd nie jest formą przejścia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn. I Ns 20/16) Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił ww. decyzję Prezydenta Miasta Krakowa.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że również przepisy poprzednio obowiązującej ustawy – Prawo o zgromadzeniach posługiwały się pojęciem „przejścia”. Sąd Okręgowy w Krakowie wskazał przy tym, że na gruncie ówczesnego przepisu ustawy wykształciła się linia orzecznicza, z którą Sąd się zgadza stanowiąca, że przez przejście należy rozumieć również przejazd, ponieważ zastosowanie wykładni literalnej wykluczałoby możliwość organizowania zgromadzeń np. obywatelom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Powyższe skłoniło Sąd do uznania, że w niniejszej sprawi brak było podstaw do wydawania przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji zakazującej organizacji zgromadzenia, które miało odbywać się w formie przejazdu rowerowego.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Postanowienie Sądu Okręgowego, Zgromadzenia,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu