11.04.2017


Odmowa wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie ustawodawca w przepisach ustawy – Prawo o zgromadzeniach nie przewidział możliwości wydania przez organ gminy decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne, które zostało zgłoszone w trybie uproszczonym.

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. (sygn. I Ns 334/16) Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił „odwołanie” z tego samego dnia (tj. dnia 10 listopada 2016 r.) organizatora zgromadzenia publicznego od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia 9 listopada 2016 r. organizator wniósł w trybie uproszczonym zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym w dniu 11 listopada 2016 r., na które tego samego dnia (tj. dnia 9 listopada 2016 r.) otrzymał z urzędu gminy „odpowiedź”, której treść wskazywała na to, że organ gminy odmawia wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne.

W związku z treścią otrzymanego pisma organizator wniósł do Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 10 listopada 2016 r. „odwołanie od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym”.

Rozpatrując wniesione „odwołanie” Sąd wskazał, że w świetle przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach nie budzi żadnych wątpliwości, że w przeciwieństwie do zawiadomienia o zgromadzeniu składanego w trybie zwykłym, prawodawca w ogóle nie przewidział możliwości prewencyjnego zakazania zgromadzenia zgłoszonego w trybie uproszczonym. Cechą charakterystyczną zgromadzeń, w stosunku do których ustawodawca dopuścił możliwość zgłaszania ich w trybie uproszczonym jest bowiem to, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Lublinie, dopiero w trakcie trwania zgromadzenia odbywającego się w ramach zawiadomienia w trybie uproszczonym, przedstawiciel organu gminy biorący w nim udział może wydać – w formie ustnej – decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne.

Tym samym, w ocenie Sądu, „odpowiedź” udzielona organizatorowi, jako w ogóle nieprzewidziana przepisami ustawy – Prawo o zgromadzeniach, może być traktowana wyłącznie, jako dokument prywatny autora.

Mając na uwadze powyższe względy, Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił o odrzuceniu wniesionego „odwołania”.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Postanowienie Sądu Okręgowego, Zgromadzenia,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu