09.08.2013


Zmiany w systemie kar i opłat za wycinkę drzew = mniejsze dochody samorządów?

KATEGORIA: Przepisy

Wycinka drzew bez zezwolenia, a w szczególności wysokość kar pieniężnych za nielegalną wycinkę, wzbudza emocje.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przygotowało w tym zakresie zmiany w przepisach ustawy o ochronie przyrody. Ma być prościej i taniej.

Koniec z wysokimi karami za usuwanie drzew?

Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowego systemu opłat za usunięcie drzew lub krzewów, obniżenia wysokości kar administracyjnych za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia oraz uproszczenia procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń.

Zdaniem resortu środowiska obowiązujące stawki kar są zbyt wysokie. Obecnie opłata za bezprawne wycięcie np. dębu o obwodzie 200 cm, położonego na terenie zabytkowym, wynosi ok. 600 tys. złotych. Na pozostałych terenach trzeba zapłacić ok. 300 tys. zł. Po przyjęciu zmian stawki miałyby spaść odpowiednio do ok. 100 tys. zł i 80 tys. zł. Dodatkowo osoby o szczególnie niskich dochodach mogłyby starać się o obniżenie kar. Nawet o 50 procent.

W przypadku usuwania drzew obumarłych, zezwolenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie byłoby wymagane. Wystarczające byłoby zgłoszenie złożone wraz z materiałem fotograficznym.

Proponuje się także odstąpienie od uzyskiwania zgody na wycinkę drzew obcych i inwazyjnych, czyli takich, które naturalnie nie występują na obszarze Polski.

Zaproponowano także by w założeniach do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody znalazły się zapisy zezwalające właściwym służbom na usunięcie drzewa bez zezwolenia w stanach wyższej konieczności. Wymóg zezwolenia zostałby zastąpiony zgłoszeniem do odpowiednich służb np. straży pożarnej.

Nowy sposób obliczania opłaty za usunięcie drzewa

Uwzględniając trudności z określeniem wieku drzewa, które w istotnym stopniu rzutują na możliwość uzyskania zezwolenia, proponuje się, by wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew uzależniony był od obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm (co jest łatwo mierzalne i jednoznaczne). W celu doprecyzowania obowiązujących przepisów i uproszczenia procedury proponuje się ponadto nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłata byłaby ustalana w oparciu o stawkę zależną od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość. Wpływ na wysokość stawki miałby też rodzaj lub gatunek drzewa oraz jego lokalizacja. Natomiast wysokość opłaty za usunięcie krzewów proponuje się ustalać na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę od lokalizacji krzewu.

Zmiany na lepsze?

Na zmianach ustawy mają skorzystać m.in. deweloperzy, którzy do tej pory musieli płacić wysokie opłaty za wycinkę drzew na terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ułatwienia dotyczą także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które do tej pory zgodę musiały uzyskać od każdego członka. Po zmianach wystarczające będzie wystąpienie o zgodę przez zarząd. Bez zmian pozostaną natomiast regulacje dotyczące osób fizycznych. Tak jak dotychczas nie będą one musiały ponosić opłat za zezwolenie na wycinkę drzewa. Zakłada się, że po nowelizacji ściągalność kar za nielegalną wycinkę będzie bardziej skuteczna oraz zawężenie katalogu wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę.

W związku z planowanym zmniejszeniem kar za bezprawną wycinkę drzew zmniejszą się również dochody gmin.

Projekt założeń do ustawy samorządowej

Przestawione propozycje zmian w ustawie o ochronie przyrody powstały m.in. na podstawie założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego przyjętych przez Radę Ministrów. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy współpracy resortu środowiska. Na podstawie ww. założeń zostanie opracowany projekt ustawy, który zostanie przedłożony do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Więcej informacji na temat założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa.

 Autor:
Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych


TAGI: Wycinka drzew, Ochrona przyrody, Kary pieniężne, Sankcje administracyjne, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu