13.02.2017


Nadciąga fala umorzeń postępowań w sprawie nałożenia kary za wycinkę

KATEGORIA: Praktyka

Liberalizacja przepisów dotyczących wycinki spowoduje konieczność umorzenia większości postępowań toczących się przeciwko osobom fizycznym.

W związku z nowelizacją Ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. zdecydowana większość postępowań prowadzonych wobec osób fizycznych (ale nie tylko) powinna zostać umorzona.

Zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej, do postępowań związanych z nałożeniem kary za usunięcie drzew i krzewów wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów dotychczasowym byłaby względniejsza.

Oznacza to, że do wszystkich obecnie toczących się postępowań, prowadzonych wobec osób fizycznych w związku z usunięciem drzew i krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zastosować należy przepisy nowe. Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości należących do osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga bowiem na gruncie nowych przepisów zezwolenia, a tym samym ich usunięcie nie może być przedmiotem postępowania dotyczącego nałożenia kary administracyjnej. Ze względu na brak podstawy prawnej do nałożenia kary postępowania te powinny być umorzone ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

Oznacza to, że wszystkie postępowania, dotyczące osób fizycznych, które na swoim terenie wycięły drzewa lub krzewy bez związku z działalnością gospodarczą winny zostać umorzone w całości.

Podstawą umorzenia będzie art. 105 kodeksu postępowania administracyjnego, do którego zastosowania organy administracji publicznej są zobowiązane z urzędu.

Możliwe jest także umorzenie licznych postępowań toczących się wobec przedsiębiorców – dla ustalenia przesłanek umorzenie w ich przypadku konieczne będzie jednak przeanalizowanie usunięcie, których drzew i krzewów, spośród objętych postępowaniem, na gruncie aktualnych przepisów wymagałyby uzyskania zezwolenia. Tylko w odniesieniu do nich może toczyć się bowiem od 1 stycznia 2017 r. postępowanie w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej za wycinkę.

Ze względu na fakt, iż nowe przepisy przewidują szerokie wyłączenia od obowiązku uzyskiwania zezwoleń prawdopodobieństwo, że okaże się, iż postępowanie należy umorzyć (w części lub w całości) jest znaczne.

Postępowania dotyczące nałożenia pieniężnej kary administracyjnej toczyć się obecnie mogą jedynie w odniesieniu do drzew, których wycinka na gruncie aktualnych przepisów wymaga zezwolenia.

Tym samym w całości powinny zostać umorzone między innymi postępowania dotyczące nałożenia kary za wycinkę drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Postępowania związane z nałożeniem kary administracyjnej nie mogą dotyczyć także drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli drzewa, za których wycięcie miała zostać nałożona kara nie przekraczają podanych powyżej wymiarów postępowania powinno zostać z urzędu umorzone. W przypadku, gdy tylko część drzew objętych postępowaniem mieści się we wskazanych powyżej limitach możliwe jest umorzenie postępowania w części ich dotyczącej. Co istotne powyższe wymiary zostało znacząco zwiększone w stosunku do poprzedniej wersji przepisów.

W odniesieniu do krzewów obecnie możliwa jest wycinka bez zezwolenia krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni 25 m2 – niezależnie od ich wieku. Tym samym jeśli postępowania dotyczy wycinki krzewu lub krzewów o mniejszych wymiarach powinno ono zostać umorzone. Ze względu jednak na fakt, iż dotychczas powierzchnia zajmowana przez krzewy nie miała znaczenia dla podstaw nałożenia kary prawdopodobnie w toku postępowania nie ustalono dotychczas jaką powierzchnię krzewy zajmowały – może to oznaczać konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego w tym zakresie.

We wszystkich wskazanych powyżej przypadkach organy administracji publicznej powinny umorzyć postępowanie z urzędu, jednak jeśli tego nie uczynią warto im przypomnieć o konsekwencjach nowelizacji przepisów dla toczących się już postępowań.Autor:
Karolina Wierzba
radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego

TAGI: Kary pieniężne, Nowelizacja, Ochrona przyrody, Sankcje administracyjne, Wycinka drzew,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu