08.02.2017


Uchylanie uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Lubelskiego zbędnym jest uchylanie przez radę gminy uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w sytuacji gdy obowiązuje przepis, który zachowuje je w mocy przez określony czas.

Rozstrzygnięciem nr PN-II.4141.40.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały nr XX-110/2016 rady gminy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w części obejmującej jej § 6.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia 29 listopada rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [dalej także: uchwała]. W toku postępowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do ww. aktu, wojewoda stwierdził, iż w stopniu istotnym narusza on przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jako podstawę prawną kwestionowanej uchwały organ stanowiący gminy wskazał art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej także: u.c.p.g.], zgodnie z którym rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Organ nadzoru zacytował  § 6 uchwały, w którym rada gminy postanowiła, że „traci moc uchwała Nr XXV 109/2012 rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [dalej także: uchwała rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.].

Wojewoda zauważył, że zamieszczony § 6 uchwały pozostaje w sprzeczności z art. 11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [dalej także: nowelizacja u.c.p.g. z 2014 r.].

Należy nadmienić, że w związku z art. 11 nowelizacji u.c.p.g. z 2014 r., akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 oraz art. 6r ust. 3 i 4 u.c.p.g. zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 31 lipca 2016 r. 

Organ nadzoru podkreślił, że uchwała rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r.  została podjęta przed dniem 1 lutego 2015 r., a więc utraciła moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Tym samym rada gminy nie była uprawniona do regulowania kwestii utraty mocy obowiązującej uchwały rady gminy z dnia 28 grudnia 2012 r., ponieważ powyższą sprawę normuje art. 11 nowelizacji u.c.p.g. z 2014 r.

Ponadto Wojewoda Lubelski  wskazał, że zgodnie z § 126 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, zachowanej w mocy uchwały rady gminy nie uchyla się, jeżeli upłynął termin, do którego nowa ustawa zachowała jego moc obowiązującą. Z przepisu § 126 ust. 2 zdanie drugie wynika, że w nowej uchwale rady gminy zamieszcza się wyłącznie odnośnik informujący o uchwale, która przestała obowiązywać z mocy samego prawa, a której treść wiąże się z treścią nowej uchwały rady gminy.

Warto również dodać, że w wskazanym odnośniku podaje się również datę utraty mocy obowiązującej przedmiotowej uchwały oraz wskazuje przepis prawny, z mocy którego przestała ona obowiązywać.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru stwierdził, że rozwiązanie zastosowane przez radę gminy w uchwale z dnia 29 listopada 2016 r., zostało podjęte w sposób istotny naruszający prawo, co stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy z dnia 29 listopada 2016 r. w tym zakresie.

Na temat błędów w aktach prawa miejscowego pisaliśmy w artykułach pt. „Zakaz powtarzania przepisów ustaw oraz innych aktów normatywnych w aktach prawa miejscowego” oraz „Jakich błędów unikać w uchwale w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości?”.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoBeniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości


TAGI: Legislacja, Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Samorząd, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu