20.01.2017


Przekazanie centrum usług wspólnych (CUW) zadań z zakresu Prawa zamówień publicznych

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Śląskiego niedopuszczalne jest przekazanie CUW-owi zadań z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych w trybie uchwały w sprawie wspólnej obsługi.

Dwoma rozstrzygnięciami nadzorczymi – nr NPII.4131.1.519.2016 z dnia 26 października 2016 r. i nr NPII.4131.1.552.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwał rad gmin w sprawie utworzenia wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej w części, w której uchwały te przekazywały jednostce obsługiwanej zadania z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych [dalej: u.P.z.p.].

Powyższe rozstrzygnięcia nadzorcze zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Przedmiotowe uchwały, podjęte na podstawie art. 10b ustawy o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.], postanawiały o utworzeniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej. Określając zakres wspólnej obsługi prowadzonej przez jednostkę obsługującą, rady gmin wskazały na zadanie polegające na przygotowaniu postępowań na zakup usług, dostaw i robót budowlanych, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Badając legalność podjętych aktów, wojewoda zwrócił uwagę, że na gruncie u.P.z.p. zasadą jest, iż postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Co więcej, sytuacje, w których zadania w przedmiotowym zakresie wykonywane będą przez inne podmioty, ustawodawca wprost uwzględnił w ustawie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.P.z.p. zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, jak również – w oparciu o art. 16 ust. 1 u.P.z.p. – przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wspólnie z innymi zamawiającymi.

Organ nadzoru zaznaczył, że przepisy ww. ustawy stanowią lex specialis w stosunku do ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że rada gminy nie posiada upoważnienia do przekazania w trybie i na zasadach określonych w przepisach art. 10-10d u.s.g. jednostce obsługującej jakichkolwiek zadań jednostki obsługiwanej z zakresu dokonywania zamówień publicznych. W związku z powyższym wojewoda wskazał, że ani przywołane przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak również żadne inne przepisy obowiązującego prawa nie zawierają upoważnienia dla rady gminy do przyjęcia kwestionowanych postanowień uchwał.

Z drugiej strony wojewoda zauważył, że ustawodawca w art. 15c ust. 1 u.P.z.p. upoważnił radę gminy do wskazania albo powołania podmiotu wykonującego zadania centralnego zamawiającego albo do określenia sposobu powoływania takich podmiotów. Wynika z tego, że powoływane kwestionowanymi uchwałami jednostki mogłyby wykonywać zadania centralnego zamawiającego dla jednostek obsługiwanych, jednakże warunkiem jest prawidłowo podjęta w tym przedmiocie uchwała, zawierająca wszystkie elementy wymienione w cyt. przepisie. Tymczasem w ocenie wojewody, po przeanalizowaniu treści uchwał, jak i podstaw prawnych ich podjęcia, akty te nie realizują powyższej normy prawnej.

Wskazane uchybienia były zdaniem organu nadzoru na tyle istotne, że uzasadnione było stwierdzenie nieważności uchwał organów stanowiących gmin w omawianym zakresie.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoKinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego


TAGI: CUW, Rada gminy, Rada Powiatu, Rozstrzygnięcie nadzorcze,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu