13.12.2016


Prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

KATEGORIA: Przepisy

Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, iż w toku prac nad ustawą o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mają zostać wypracowane przepisy wychodzące naprzeciw wszystkim uczestnikom rynku przewozów.

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wzbudziły duże kontrowersje w środowisku samorządowym. Są one bowiem zbieżne z wycofanym senackim projektem ustawy, którego rozwiązania dążyły do wzmocnienia pozycji przewoźników względem organizatorów i operatorów. Propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie senackim omówione zostały w artykule pt. Nowe pomysły na ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.

Ostateczny kształt ustawy nowelizującej nie wydaje się jednak rozstrzygnięty. Zarządzeniem nr 51 z dnia 3 listopada 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W jego skład mają wejść m.in. podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym Ministra (czyli Ministerstwie Infrastruktury i Środowiska), a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych (pięć osób), stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (cztery osoby).

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1. analiza przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342);
  2. analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do Wykazu Prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD126;
  3. analiza propozycji zmian do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów;
  4. opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Jak wynika z datowanej na 22 listopada 2016 r. odpowiedzi na interpelację nr 7114 (Sejm VIII kadencji), działalność zespołu ma umożliwić opracowanie takich propozycji zmian, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników rynku przewozu osób, a w szczególności pasażerów. Wskazano, iż wśród szczegółowych zagadnień omawianych przez zespół mają znaleźć się kwestie związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w związku z nowelizacją z dnia 21 lipca 2016 r. (wydłużającej termin wejścia w życie wszystkich przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2018 r.), a także sprawy dotyczące postępowania w sprawie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W zarządzeniu nie wskazano daty zakończenia prac zespołu.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Transport zbiorowy, Zadania własne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu