23.11.2016


Uchylenie przez akt prawa miejscowego poprzedniego aktu w tym samym przedmiocie nie zawsze dopuszczalne

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Lubelskiego, rozstrzyganie w uchwale rady gminy o uchyleniu innego aktu prawa miejscowego jest niedopuszczalne, gdy kwestia ta została uregulowana wprost w ustawie.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN-II.4131.317.2016 z dnia 20 września 2016 r. Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w części obejmującej jej § 5.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Kwestionowana uchwała została podjęta przez radę gminy na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.]. Jednocześnie, § 5 przedmiotowego aktu zawierał postanowienie, zgodnie z którym poprzednia uchwała rady gminy regulująca ten sam zakres spraw traciła moc.

Organ nadzoru, badając legalność aktu wydanego przed radę gminy wskazał, że § 5 pozostaje w sprzeczności z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W myśl powołanego przepisu ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 oraz art. 6r ust. 3 i 4 u.c.p.g. zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

Wojewoda wskazał, że rada gminy nie była władna regulować kwestii utraty mocy obowiązującej przez poprzednią uchwałę, bowiem zagadnienie to zostało już unormowane wprost w cytowanym przepisie. Skoro poprzednia uchwała została podjęta przed dniem 1 lutego 2015 r., to zgodnie z ww. ustawą utraciła ona moc z dniem 1 sierpnia 2016 r, czyli jeszcze przed podjęciem nowej uchwały. Ingerencja organu gminy była więc zbędna w tym zakresie.

Uzasadniając swoje stanowisko, organ nadzoru powołał się również na § 126 w zw. z § 143 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283), w myśl których zachowanej czasowo w mocy uchwały rady gminy nie uchyla się, jeżeli upłynął termin, do którego nowa ustawa zachowała jej moc obowiązującą. W takiej sytuacji w nowej uchwale zamieszcza się odnośnik informujący o uchwale, która przestała obowiązywać z mocy samego prawa, a której treść wiąże się z treścią nowej uchwały rady gminy.

Mając na uwadze powyższe, wojewoda stwierdził, że rozstrzygnięcie przez radę gminy o uchyleniu poprzedniej uchwały jest pozbawione postaw prawnych i w tym stanie faktycznym uzasadnione jest stwierdzenie nieważności § 5 powyższego aktu.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoKinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego


TAGI: Rada gminy, Rada Powiatu, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Uchwała,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu