21.11.2016


Udostępnianie informacji o wysokości nagród przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu gminy

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że informacja dotycząca wysokości nagród przyznanych i wypłaconych każdemu pracownikowi urzędu gminy jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrokiem z dnia 20 września 2016 r. (sygn. I OSK 168/16) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. (sygn. II SA/Rz 1234/15).

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do wójta wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wysokości nagród przyznanych pracownikom urzędu gminy w roku 2014 i 2015. Wnioskodawca w piśmie zaznaczył, że udostępnione informacje powinny zawierać imię i nazwisko beneficjenta wraz ze wskazaniem otrzymanej przez niego kwoty oraz stosowne uzasadnienie. Wójt ustosunkował się do powyższego wniosku i udostępnił informację o nagrodach przekazanych ośmiu osobom pełniącym funkcje publiczne. Jednocześnie w drodze decyzji odmówił dostępu do informacji w zakresie, jakich miały dotyczyć osób pracujących w urzędzie gminy, lecz nie pełniących funkcji publicznych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie uchyliło decyzję wójta, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia w celu ustalenia czy pracownicy, których miałyby dotyczyć informacje, wyrażają zgodę na udostępnienie ich.

Organ podtrzymał swoje stanowisko w kolejnej decyzji, podając w jej uzasadnieniu, że żądane informacje podlegają ochronie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a pracownicy ci nie wyrazili zgody na podanie do publicznej wiadomości tych informacji.

Wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji, podnosząc, że żądane informacje stanowią informacje publiczne, a jako takie służą do sprawowania społecznej kontroli nad wydawaniem środków publicznych oraz zapobiegają nepotyzmowi. Wskazał, że gospodarka finansami gminy jest jawna, a osoby zatrudniające się w urzędzie publicznym powinny liczyć się z ograniczaniem prywatności.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie podtrzymało decyzję organu I instancji. Tym samym za zasadne uznane zostało wydanie decyzji przez wójta tylko w przedmiocie ujawniającym żądane informacje w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, skoro pozostali pracownicy nie wyrazili zgody.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wnioskodawca zarzucił SKO naruszenie przepisów prawa materialnego. Wyrokiem z dnia 17 listopada 2015 r. (sygn. II SA/Rz 1234/15) WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję wójta, wskazując, że prawo do informacji publicznej o działalności organów publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne to jedno z podstawowych praw i wolności zawartych w Konstytucji RP. Uwypuklił, że katalog zawarty w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest katalogiem zamkniętym, a tym samym nie każda informacja publiczna musi odpowiadać literalnemu zapisowi w ustawie. WSA podkreślił, że w rozumieniu ww. ustawy informacją publiczną jest każda informacja wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych. Sąd uznał za zasadne żądanie skarżącego obejmujące podanie kwoty przyznanej nagrody wraz przypisaniem do pracownika. Takie wiadomości stanowią informacje publiczne w rozumieniu ww. ustawy, ponieważ mieszczą się w pojęciu „zasad funkcjonowania organu władzy publicznej oraz ciężarów publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego”. Sąd wyjaśnił również, że informacja publiczna nie obejmuje jedynie osób, które pełnią funkcje publiczne, ale dotyczy również tych, którzy działają w organach władzy publicznej lub w strukturach osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych, jeżeli ich zadanie oparte jest na dysponowaniu majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniu sprawami pozostającymi w związku z wykonywaniem zadań przez władze publiczne. Wynika z tego, że informacja publiczna dotyczy tych pracowników organu, którzy biorą udział w procedurach decyzyjnych.

WSA w Rzeszowie odniósł się także do podniesionej przez wójta chęci zapewnienia ochrony prywatności osób fizycznych wskazując, że dostęp do informacji publicznej nie może zostać ograniczony przez organ zobowiązany do jej udostępnienia, z powołaniem się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji, gdy informacja dotyczy osób pełniących funkcje publiczne oraz związanych z ich pełnieniem.

Sąd stwierdził także naruszenie procedury przez SKO poprzez wydanie decyzji na podstawie niekompletnego materiału dowodowego. W toku sprawy WSA ustalił, że wykaz nie jest pełen, ponieważ dwie osoby pracujące na stanowiskach inspektorów i działające na podstawie upoważnienia w imieniu organu gminy, nie zostały ujęte w wykazie osób pełniących funkcje publiczne. W ocenie Sądu niedopełnienie wymogów określonych w przepisach proceduralnych miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Od powyższego wyroku Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się uchylenia go w całości. Zdaniem skarżącego kasacyjnie fakt, że lista osób pełniących funkcje publiczne została sporządzona błędnie, nie miał wpływu na wynik rozstrzygnięcia. Nawet bowiem gdyby wykaz był kompletny, decyzja powinna mieć charakter odmowny, a po stronie organu powstałby jedynie obowiązek uzupełnienia informacji dotyczących dwóch pracowników. Stąd też skarżący zakwestionował potrzebę uchylenia obu decyzji.

Wyrokiem z dnia 20 września 2016 r. (sygn. I OSK 168/16) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu powtórzył ustalenia WSA w zakresie definicji pojęcia „informacja publiczna” oraz dodał, że wójt gminy jest podmiotem zobowiązanym do udzielania takiej informacji.

NSA rozwinął także wyrażenie „osoby pełniącej funkcję publiczną” poprzez wskazanie cechy wyróżniającej, tj. posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej. W wyniku takiej interpretacji osobą pełniącą funkcje publiczne będzie każda, która w ramach instytucji publicznej, w co najmniej wąskim zakresie posiada kompetencje decyzyjne.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się również z podniesionym w skardze kasacyjnej zarzutem dotyczącym braku potrzeby uchylenia decyzji. Zaznaczył, że organ nie może wydać decyzji jednocześnie odmawiającej udzielenia informacji publicznej w zakresie obejmującym konkretne osoby oraz udzielającej takich wiadomości. Jest to działanie sprzeczne z prawem.

NSA podkreślił również zasadność nakazu sądu pierwszej instancji obligującego organ I instancji do dokonania analizy sporządzonej listy pracowników w celu weryfikacji czy została sporządzona kompletnie.

Mając na uwadze wszystkie ww. argumenty Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichalina Ostrowska

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Informacja przetworzona, Pracownicy samorządowi, Wójt, Wyrok NSA, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu