03.10.2016


Dobra wiadomość w sprawie finansowania powrotu turystów do kraju

KATEGORIA: Przepisy

Wzmocnieniu ulegnie system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki na wypadek ich niewypłacalności, co pozwoli ograniczyć problemy samorządów województw związane z finansowaniem powrotu klientów niewypłacalnych biur podróży do kraju.

Na skutek zmian wprowadzonych ustawą dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1334), nowelizującą m.in. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 187), wprowadzony zostanie tzw. drugi filar zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki.

Co szczególnie istotne z punktu widzenia samorządów województw, zostanie utworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), na którym mają być gromadzone dodatkowe środki na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotów klientów niewypłacalnego biura podróży z zagranicy do kraju. Marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka będzie uprawniony do występowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o wypłatę odpowiednich środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

To dobra wiadomość dla samorządów województw. Zgodnie z założeniami utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ma zapewnić kompleksowe zabezpieczenie turystów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki. W konsekwencji zmniejszone ma zostać natomiast ryzyko, że zabraknie środków na sfinansowanie ich powrotu z zagranicy do kraju, a samorząd województwa stanie przed problemem, z jakich środków pokryć kwotę przekraczającą faktyczne zabezpieczenie.

Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi poniesionych przez niego z budżetu województwa kosztów powrotu do kraju klientów niewypłacalnego organizatora turystyki, o czym pisaliśmy już w artykule „Skarb Państwa nie zwróci kosztów powrotu turystów do kraju”.

Zmiany w zakresie przepisów tworzących Turystyczny Fundusz Gwarancyjny obowiązują od dnia 9 września 2016 r. Pozostałe przepisy ustawy zmieniającej wejdą w życie w dniu 26 listopada 2016 r.Autor:
Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań


TAGI: Legislacja, Nowelizacja, Samorząd, Zadania zlecone,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu