21.09.2016


Centralizacja VAT - już w docelowym kształcie

KATEGORIA: Praktyka

Dnia 13 września 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1454) „ustawa centralizacyjna” w zakresie rozliczenia VAT przez jednostki samorządu terytorialnego. Zasygnalizować zatem warto regulacje w niej zawarte, by podsumować ostatecznie obowiązki nałożone na samorząd.

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, uregulowano docelowy kształt centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi w postaci jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych na gruncie podatku od towarów i usług.

Jak wskazano w treści ustawy centralizacyjnej, reguluje ona zasady rozliczeń VAT za okresy upływające przed dniem podjęcia przez jednostkę samorządu decyzji o wspólnym rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Dodatkowo traktuje o kwestii korekt rozliczeń podatku za okresy upływające przed dniem podjęcia decyzji o skonsolidowanym rozliczeniu oraz zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w przypadku zmiany kwalifikowalności VAT w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.

Jakie zatem istotne obowiązki zostały nałożone na samorząd?

Najpóźniej, począwszy od 1 stycznia 2017 roku, jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. (Jako jednostki organizacyjne podlegające centralizacji zdefiniowane zostały ostatecznie te samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, które utworzone zostały bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także: urząd gminy, starostwo powiatowe oraz urząd marszałkowski – wyłączone zatem zostały wszelkie pozostałe jednostki organizacyjne, które utworzono ex lege).

Potwierdzono w treści ustawy sukcesję jednostki samorządu terytorialnego z dniem podjęcia wspólnego rozliczania podatku we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących VAT prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych – co jest istotne z punktu widzenia toczących się spraw oraz tych mogących powstać w przyszłości na tle uprzednio poczynionych rozliczeń jednostek organizacyjnych (które posiadały status podatnika VAT czynnego). Ustawa zawiera także liczne przepisy temporalne w tym zakresie.

Jednocześnie wskazano na uprawnienie dokonania bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego korekty deklaracji poszczególnych jednostek organizacyjnych za okresy sprzed wspólnego rozliczenia, o ile korekta nie jest związana z treścią wyroku TSUE (w takim przypadku niezbędne będzie złożenie oświadczenia w przedmiocie braku takiego związku) oraz korekty łącznie rozliczającej wszystkie jednostki organizacyjne (także za okresy poprzedzające wspólne rozliczenie VAT), o ile korekta związana jest z treścią wyroku TSUE. (W takim przypadku jednak niezbędne będzie dopełnienie pozostałych warunków sformułowanych w ustawie m.in. dot. złożenia stosownej pisemnej informacji o zakresie korekty, zawierającej wykaz jednostek, których rozliczenia objęte są korektami oraz złożenia korekt za wszystkie okresy i wszelkich jednostek organizacyjnych – także uprzednio wyłączonych z systemu VAT - począwszy od miesiąca najwcześniej korygowanego).

Co ciekawe, ustawodawca przyjął charakterystyczną konstrukcję prawnopodatkową, w oparciu o którą łączne korekty rozliczeniowe złożone w trybie ustawy centralizacyjnej zastępują z dniem ich złożenia wszystkie dotychczasowe rozliczenia podatku jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych objęte deklaracjami podatkowymi lub decyzją indywidualną, (w tym decyzją ostateczną) – o ile spełniają one określone kryteria ustawowe.

Korekty łączne deklaracji sprzed okresu objętego konsolidacją, mogą uwzględniać VAT  naliczony przy nabyciu towarów i usług jednostek organizacyjnych (uprzednio nie rozliczony), jednakże odliczenie następować będzie wyłącznie według ustawowych reguł przypisania wykorzystania poszczególnych zakupów do czynności opodatkowanych VAT, a zatem z uwzględnieniem także negatywnego wpływu na odliczenie VAT czynności nieopodatkowanych podatkiem.

Ustawa zobowiązuje jednostkę samorządu rozpoczynającą wspólne rozliczenia VAT do złożenia, przed dniem podjęcia decyzji o skonsolidowanym obliczaniu VAT,  we właściwym urzędzie skarbowym (do właściwego na siedzibę tejże jednostki samorządu naczelnika urzędu skarbowego) oświadczenia wskazującego datę przejścia na scentralizowany system oraz zawierającego wykaz wszelkich jednostek łącznie rozliczanych. Wzór takiego oświadczenia określony został w załączniku do ustawy. (Na podstawie tej informacji, naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na adres siedziby jednostki organizacyjnej wykreśla ją, z urzędu, z rejestru jako podatnika podatku, z dniem podjęcia wspólnego rozliczania podatku z jednostką samorządu terytorialnego, powiadamiając o wykreśleniu jednostkę samorządu terytorialnego). Ustawa równolegle wskazuje, że do czasu łącznego rozliczenia VAT, wszelkie dotychczas korzystające ze zwolnień podmiotowych jednostki organizacyjne, w dalszym ciągu zwolnienia te stosować mogą – oczywiście wyłącznie do terminu konsolidacji.

Ustawa centralizacyjna wskazuje również sposób określenia proporcji odliczenia VAT przy nabyciu towarów i usług do końca 2017 roku oraz zakreśla termin używania dotychczas sfiskalizowanych kas rejestrujących jednostek organizacyjnych (do końca 2018 roku), a także termin zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży do końca grudnia 2016 r. dla jednostek dotychczas zwolnionych z obowiązku zastosowania kas rejestrujących.

Ustawa przedstawia również sposób korygowania, zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł publicznych (środków unijnych) w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana kwalifikowalności VAT wskutek wydania wyroku TSUE.

Rozpoczął się zatem wyścig z czasem, bowiem przepisy wejdą w życie z dniem 1 października 2016 r. z ostatecznym zastosowaniem począwszy od 1 stycznia 2017 r., a zapewnienie prawidłowych wewnętrznych procedur rozliczenia VAT pozostawiono w gestii samych jednostek samorządu terytorialnego.Autor:
Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.


TAGI: Samorząd, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu