19.09.2016


Projekt uchwały reklamowej miasta Lubin

KATEGORIA: Przepisy

Zakaz wieszania reklam na budynkach, jednolity styl elementów małej architektury, a także szczegółowe zasady ich umieszczenia – to jedne z kilku założeń zawartych w projekcie uchwały reklamowej miasta Lubin. 

W dniach 1 czerwca do 29 czerwca 2016 roku do publicznego wglądu został wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubin [dalej także: lubiński projekt uchwały reklamowej].

Podstawa prawna, która reguluje stanowienie uchwał reklamowych znajduje się w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn zm.) (dalej także: u.p.z.p.]. Przepisy u.p.z.p. wskazują, że rada gminy w drodze uchwały może ustalić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Lubiński projekt uchwały reklamowej (§ 3) zakłada podział Lubina na następujące strefy: Rynek, centrum, Stary Lubin i Kombinat, zamieszkania, aktywności gospodarczej, sportu i lotniska, zieleni, cmentarza, głównych ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej. W odniesieniu do Rynku, centrum i Starego Lubina przepisy będą w sposób bardziej rygorystyczny nakładać więcej obowiązków na właścicieli reklam oraz nieruchomości. Sytuację reklam, szyldów, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń na zabytkach (np. budynkach, murach miejskich, czy też obszarach historycznych takich jak dawnych, czy też tzw. Małych Koszar) podlegać będzie przepisom odrębnym w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury, natomiast w pozostałych strefach takich jak zamieszkanie, aktywności gospodarczej itd., władze miasta pozwolą reklamodawcom na nieco większy zakres swobody. W związku z narastającym problemem reklam ściennych na terenie wszystkich stref będzie obowiązywać zakaz wieszania reklam na budynkach. Wyjątek stanowić będą restauracyjne i sklepowe szyldy, a także tablice informacyjne i obiekty tzw. miejskiej informacji przestrzennej. Zgodnie z § 7 z przestrzeni miejskiej znikną również reklamy znajdujące się na niektórych ogrodzeniach a także barierach, mostach, wiaduktach i kładkach oraz drzewach. Ponadto będą musiały zostać zlikwidowane reklamy znajdujące się na balustradach, a także dachach zaparkowanych pojazdów lub przyczep samochodowych.

Na dostosowanie się do tych przepisów właściciele nieruchomości i obiektów reklamowych będą mieli 12 miesięcy (§ 9), natomiast dla miejskich obiektów małej architektury okres ten będzie uzależniony od bieżących remontów – zgodnie z harmonogramem budżetu miasta.

Lubiński projekt uchwały reklamowej zakłada unormowanie odrębnych warunków dla urządzeń i tablic reklamowych (§ 7) oraz osobno dla szyldów (§ 6), obiektów małej architektury (§ 5) i ogrodzeń (§ 8).

W zakresie szczegółowych rozwiązań dla tablic i urządzeń reklamowych, przewidziano za dopuszczalne w stosowaniu tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji reklamy do 18 m2 włącznie, natomiast całkowita wysokość wolno stojących tablic reklamowych z konstrukcją nośną, która będąc liczona od poziomu terenu do najwyższego punku, wyniesie 4 m lub 6 m (w niektórych strefach wysokość maksymalna wyniesie do 7 m). Dodatkowe warunki przewidziano dla tablic i urządzeń reklamowych znajdujących po jednej stronie ulicy. Warunkiem koniecznym będzie, aby tablice lub urządzenia reklamowe po jednej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania do skrzyżowania, znajdowały się w odległości co najmniej 100 m (w rejonie samych skrzyżowań lokalizacja tablic reklamowych będzie zakazana lub też liczba tablic reklamowych ograniczona maksymalnie do 1 z każdej strony skrzyżowania). Ponadto każda z tablic reklamowych usytuowana wydłuż ulicy będzie musiała znajdować się w takiej samej odległości od jezdni oraz pod tym samym kątek, tj.: prostopadle, równolegle lub pod kątem 45 stopni od jezdni. Regulacje dotyczące odległości dotkną również wolno stojące tablice reklamowe i słupy ogłoszeniowe. W zależności, czy będziemy mieli do czynienia z krawędzią jezdni, czy też np. pomnikiem przyrody odległość wyniesienie od 2.5 m do 50 m § 3 ust. 5 wskazuje, że w przypadku budynków zabytkowych zakazane będzie naklejanie na szybach folii z napisami i reklamami, a także nie będzie można zakrywać w całości lub w części elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, drzwi, balustrady balkonowe, logii, gzymsy, opaski okienne i drzwiowe, ornamenty, dekoracyjne elementy kowalskie i ślusarskie oraz elementy rzeźbiarskie.

Projekt zakłada również wyjątki. Na czas wydarzeń okolicznościowych oraz okres kampanii przedwyborczej w wyborach na prezydenta Polski, prezydenta miasta, posłów, senatorów i radnych, lubiński projekt uchwały reklamowej dopuszcza zamieszczenie transparentów na ścianach budynków, na ogrodzeniach, nad ulicami, nad sceną i na podestach scen. Również możliwym będzie ulokowanie przenośnych, wolno stojących tablic informacyjnych i tablic reklamowych małego formatu.

Odrębne jednostki redakcyjne poświęcone zostały szyldom, obiektom małej architektury i ogrodzeniom.

Wśród zapisów im poświęconych można znaleźć postanowienia przewidujące m.in. ujednoliconego typu oraz kolorów (w zależności od strefy) koszów na śmierci, ławek, przystanków i wiat przystankowych komunikacji zbiorowej, a także stojaków i wiat rowerowych.

Również możliwość budowy ogrodzeń będzie ograniczona poprzez wprowadzenie ich maksymalnej wysokości, która wyniesie 1,80 m. Ograniczenie nie będzie dotyczyć boisk sportowych oraz placów zabaw. Zmianom ulegnie materiał z jakiego będą mogły być wykonane ogrodzenia. Ogrodzenie nie będzie mogło być wykonane z blachy ( z wyjątkiem tymczasowych ogrodzeń placu budowy oraz tymczasowych ogrodzeń imprez masowych), a ponadto powinno być w minimum 60 % ażurowe.

Lubiński projekt uchwały reklamowej stanowi kolejny krok, w dążeniu do uporządkowania przestrzeni publicznej. O walce w uporządkowaniu przestrzeni publicznej i fenomenie pierwszej w kraju uchwały reklamowych pisaliśmy już na łamach naszego Portalu (por. W. Gwóźdź http://prawodlasamorzadu.pl/2016-05-12-ciechanow-juz-z-uchwala-reklamowa). O ile uchwała Rady Miasta Ciechanów została ciepło przyjęta przez samorządowców oraz mieszkańców, tak Lubiński projekt uchwały reklamowej wywołał ogromne kontrowersje (szczególnie wśród mieszkańców), w związku z licznymi ograniczeniami, które nie tylko związane są z zakazem instalowania tablic i urządzeń reklamowych na budynkach,  ale także korzystaniem z balustrad balkonowych. Najbliższy okres jest kluczowy i pokaże, czy wniesiony projekt zostanie przyjęty w aktualnym kształcie.Autor:
Wojciech Gwóźdź

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościamiBeniamin Rozczyński

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania i elektronizacji procedury administracyjnej oraz prawa samorządowego i prawa nieruchomości


TAGI: Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, Rada gminy, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu