01.09.2016


Własność kanalizacji kablowej bez wpływu na podatek od kabla

KATEGORIA: Wokanda

Przeniesienie własności jednego z elementów budowli, jaką tworzy kanalizacja kablowa wraz z ułożonymi w niej liniami kablowymi, nie powoduje utraty przez nią charakteru całości techniczno-użytkowej i w konsekwencji nie prowadzi do wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostałych części tej budowli. Powyższe stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14.06.2016 r. (sygn. akt II FSK 2651/15).

Istotą sporu w rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA, sąd] sprawie było opodatkowanie podatkiem od nieruchomości linii kablowych ułożonych w kanalizacji kablowej, należących do innego podmiotu niż sama kanalizacja, jako części budowli związanej z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [dalej: u.p.o.l.][1]. Zdaniem spółki, będącej pierwotnie właścicielem całej budowli, tj. zarówno linii jak i kanalizacji kablowej, fakt oddania części budowli, tj. kanalizacji, w leasing, spowodował wyłączenie pozostałych jej elementów, tj. kabli, spod opodatkowania. Nieuwzględnienie w deklaracji i korektach złożonych przez spółkę wartości przewodów telekomunikacyjnych zostało jednak zakwestionowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [dalej: SKO]. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi [dalej: WSA, sąd I instancji] uchylił niekorzystną dla spółki decyzję SKO (sygn. akt I SA/Łd 250/15).

Analizowane zagadnienie jest niezwykle kontrowersyjne i w orzecznictwie wykształciły się dwa stanowiska w tym zakresie. W świetle pierwszego z nich, opodatkowanie przewodów telekomunikacyjnych jest niedopuszczalne, jeżeli ich właścicielem jest inny podmiot, niż właściciel kanalizacji. Linie kablowe nie stanowią samodzielnej budowli w rozumieniu art. 1a pkt 2 u.p.o.l. i dopiero razem z kanalizacją kablową, w której się znajdują, tworzą sieć telekomunikacyjną, czyli budowlę i jako budowla podlegają opodatkowaniu[2]. W niniejszej sprawie, sąd I instancji, wpisując się w zaprezentowany pogląd, podkreślił, że kable telekomunikacyjne nie stanowią wydzielonej zdefiniowanej części, która samodzielnie posiadałaby i pełniłaby określone funkcje oraz nadawałaby się do określonego użytku, będąc połączeniem poszczególnych elementów w określonym celu. W konsekwencji WSA stwierdził brak opodatkowania jedynie części budowli, jaką stanowią przewody telekomunikacyjne.

Uwzględniając skargę kasacyjną SKO, NSA uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Tym samym sąd ten wpisał się w drugie ze stanowisk reprezentowanych w orzecznictwie, optujące za opodatkowaniem linii kablowych. W myśl tego poglądu, mimo rozdzielenia własności  poszczególnych elementów budowli na gruncie prawa cywilnego, całość techniczno-użytkowa pomiędzy kablami a obejmującą je kanalizacją kablową nadal istnieje[3]. Istotą całości techniczno-użytkowej jest bowiem połączenie poszczególnych elementów w taki sposób, by zgodnie z wymogami techniki nadawały się do określonego użytku. Zdaniem sądu, sprzedaż kanalizacji kablowej innemu podmiotowi nie powoduje utraty związku funkcjonalnego przewodów komunikacyjnych z tą kanalizacją i wyłączenia ich spod opodatkowania. Co więcej, w opinii NSA bez znaczenia pozostaje fakt, czy element budowli ma samodzielny charakter, gdyż przepisy prawa podatkowego nie formułują takiego wymogu. Wręcz przeciwnie, art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. przewiduje opodatkowanie podatkiem nieruchomości także części budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, więc nie ma przeszkód by właściciel części nieruchomości również był podatnikiem. Wpływu na opodatkowanie nie wywiera także zmiana właściciela, gdyż przyjęcie odmiennego poglądu powodowałoby, że to wola podatnika, a nie ustawodawcy, decydowałaby o tym, co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zdaniem NSA powyższe stanowisko potwierdza również nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzona ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wpieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych[4], która wyraźnie wyłączyła zainstalowane w kanalizacji kablowej linie kablowe spod opodatkowania. A contrario, skoro dopiero na skutek nowelizacji budowlą jest wyłącznie kanalizacja kablowa, bez zainstalowanych w niej przewodów telekomunikacyjnych, NSA uznał, że w stanie prawnym przed zmianą, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega sieć telekomunikacyjna, z uwzględnieniem każdego z jej elementów, tworzących całość techniczno-użytkową.

NSA przyjął w konsekwencji, że zbycie kanalizacji kablowej na rzecz innego podmiotu nie prowadzi do wyłączenia opodatkowania linii kablowych pozostawionych w rękach spółki tylko z uwagi na fakt, że budowla nie jest już własnością jednego podmiotu. Warto wskazać, że stanowisko zaprezentowane w komentowanym wyroku jest aprobowane nie tylko w orzecznictwie, ale również w doktrynie (por. G.Liszewski, Czy różni właściciele części składowych budowli wykluczają jej opodatkowanie? Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 1/2015 oraz B.Pahl, Czy kwestie własnościowe mogą mieć wpływ na kwestie budowli?, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, 4/2015).


[1] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 2016 poz. 716 – tekst jednolity.

[2] Por. wyrok NSA z 27.05.2014 r., sygn. akt II FSK 1498/12, WSA w Łodzi z 24.02.2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1398/15, WSA we Wrocławiu z 22.03.2016, sygn. akt I SA/Wr 6/16, WSA w Olsztynie z 07.04.2016 r., sygn. akt I SA/Ol 75/16.

[3] Por. wyrok WSA w Krakowie z 28.01.2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1858/15, WSA w Łodzi z 03.06.2015 r., sygn. akt I SA/Łd 288/15, WSA w Bydgoszczy z 14.10.2015 r., sygn. akt I SA/Bk 277/15, WSA w Rzeszowie z 10.11.2015, sygn. akt I SA/Rz 289/15.

[4] Dz. U. 2016 Nr 106 poz. 675.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Podatek od nieruchomości, Podatki i opłaty lokalne, Wyrok NSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu