25.08.2016


Czy można obniżyć pensję wójta bez odpowiedniego uzasadnienia?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, brak wyczerpującego uzasadnienia do uchwały obniżającej wynagrodzenie wójta w trakcie kadencji jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia nieważności tej uchwały.

Rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-O.4131.19.2016.EB z dnia 9 sierpnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki orzekł nieważność uchwały rady gminy w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia wójta.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada gminy w drodze uchwały obniżyła wynagrodzenie wójta w trakcie jego kadencji. W lakonicznym uzasadnieniu do uchwały wskazano m.in., że wójt nie wykazuje dobrej woli we współpracy z radą gminy, skupia się na kreowaniu własnego wizerunku kosztem skuteczności w rozwiązywaniu problemów, manipuluje opinią publiczną i środkami masowego przekazu, nie dąży do porozumienia z opozycją w radzie gminy, a mieszkańcy skarżą się na opieszałość, bezczynność lub złą wolę wójta.

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego odwołanie się do generalnego i bardzo ogólnikowego stwierdzenia braku „dobrej woli we współpracy z rada gminy” nie stanowi samodzielnej i wystarczającej przesłanki uzasadniającej konieczność obniżenia wynagrodzenia wójta. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, wskazuje się, że niewystarczające uzasadnienie uchwały uniemożliwia organowi nadzoru jej kontrolę, a tym samym może doprowadzić do utraty jej mocy obowiązującej, ponieważ „działanie organu władzy publicznej mieszczące się w jego prawem określonych kompetencjach, ale noszące znamiona arbitralności i niepoddające się kontroli i nadzorowi, nie może być uznane za zgodne z prawem”(wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. III SA/Lu 785/11). Z kolei zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r., sygn. II SA/Wa 755/13: „Radni mogą obniżyć wójtowi pensję, ale pod warunkiem, że uchwała będzie uzasadniona”.

Tymczasem, w ocenie Wojewody Mazowieckiego, uzasadnienie przedmiotowej uchwały nie wskazuje w sposób rzetelny realnej, konkretnej i udokumentowanej przyczyny obniżenia wynagrodzenia, nie odnosi się także do obowiązków pracowniczych, czy też zaniechania ich wypełniania. Tym samym, nie można uznać przedstawionego przez radę gminy uzasadnienia uchwały za przesłankę wystarczającą i uzasadniającą podjęcie uchwały o obniżeniu wynagrodzenia wójta.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego uznać należy za prawidłowe. Rada gminy nie może bowiem w sposób całkowicie arbitralny, kierując się częstokroć wyłącznie politycznymi zapatrywaniami, modyfikować wysokości wynagrodzenia organów wykonawczych w trakcie kadencji. Prowadziłoby to bowiem do licznych konfliktów wewnętrznych i braku współpracy między organami i w efekcie mogło sparaliżować funkcjonowanie niektórych gmin.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Pracownicy samorządowi, Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Samorząd, Wójt,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu