24.08.2016


Gmina zapłaci karę za organizację loterii bez zezwolenia

KATEGORIA: Wokanda

Zaniedbanie przez gminę obowiązku uzyskania zezwolenia dyrektora izby celnej na urządzenie loterii fantowej skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry. O uznaniu zaś danej gry za konkretną grę losową decyduje spełnienie przesłanek określonych w ustawie o grach hazardowych[1].

Powyższe rozstrzygnięcie WSA we Wrocławiu z dnia 15.06.2016 r. (sygn. akt III SA/Wr 1307/15) zostało wydane w związku ze zorganizowaniem przez gminę podczas imprezy masowej gry losowej „Smok Publiczności 2013”. Przebieg gry określał regulamin, zaś wygrana, tj. cztery rowery i samochód osobowy, zależała od przypadku, bowiem zwycięzcę losowano spośród posiadaczy kuponów konkursowych. Sporne w niniejszej sprawie nie było to, że gra się odbyła ani to, że gmina nie wystąpiła o zezwolenie na jej przeprowadzenie. Problematyczną okazała się kwestia zakwalifikowania gry jako losowej, a ściślej, jako loterii fantowej. W przypadku tego rodzaju gier konieczne jest bowiem spełnienie przewidzianych w ustawie wymogów (tj. uzyskanie i opłacenie zezwolenia, prowadzenie specjalnych ewidencji, uiszczenie podatku od gier). Gmina, chcąc potwierdzić, że urządzana przez nią gra nie ma charakteru losowej, wystąpiła z wnioskiem do Ministra Finansów, który jednakże zaprzeczył jej stanowisku.

Pogląd gminy nie zyskał aprobaty również organów celnych, które w wydanych zarówno w I, jak i w II instancji, decyzjach nałożyły na gminę karę pieniężną z tytułu zaniedbania ciążącego na niej obowiązku. Zdaniem organów, okoliczności towarzyszące grze, tj. określanie warunków gry przez regulamin, możliwość wygrania nagród rzeczowych oraz wyłonienie zwycięzcy uzależnione od przypadku, w sposób niewątpliwy przesądzały o zakwalifikowaniu jej jako gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, a ściślej jako loterii fantowej (pkt 9), gdyż warunkiem uczestnictwa było nabycie bonu sponsorskiego. W konsekwencji, urządzenie takiej loterii wymagało uzyskania zezwolenia (art. 32 ust. 3 ustawy), a niedopełnienie tej powinności skutkuje nałożeniem przez właściwego naczelnika urzędu celnego kary pieniężnej w wysokości 100% uzyskanego ze zorganizowanej gry przychodu (art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy). Zwolnienia z tego obowiązku, zdaniem Dyrektora Izby Celnej [dalej: organ odwoławczy], nie powodowało wystąpienie w grze etapu wiedzowego, czyli udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Bez znaczenia dla analizowanego sporu pozostawały także podnoszone przez gminę argumenty prospołecznych i progospodarczych aspektów gry, ponieważ stosownie do woli ustawodawcy taki charakter powinna mieć każda loteria fantowa (art. 16 ust. 1 ustawy).

Podzielając w pełni stanowisko zaprezentowane przez organy celne, WSA we Wrocławiu oddalił skargę gminy na decyzję nakładającą na nią karę pieniężną. Potwierdzając słuszność poczynionych przez nie ustaleń dodał, że również na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia właściwego organu na urządzenie gry losowej, ponieważ w ustawie brak w tej materii wyłączeń w zakresie podmiotów zobowiązanych.


[1] Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. 2016 poz. 471 – tekst jednolity, dalej: ustawa.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Kary pieniężne, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu