23.08.2016


Więcej czasu na ewidencje VAT w formacie JPK

KATEGORIA: Przepisy

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które przedłuża do 31 stycznia 2017 r. termin na przekazywanie ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego przez podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze publicznym realizujące zadania publiczne oraz podmioty, którym powierzono realizację tych zadań.

Na temat obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez jednostki samorządu terytorialnego pisaliśmy w artykule Jednolity Plik Kontrolny w samorządach tak jak w firmach – interpretacja ogólna”.

Nowe przepisy przewidują, iż gminy, powiaty, województwa, które spełniają warunki do uznania ich za dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają obowiązek przesłania pierwszej miesięcznej ewidencji VAT (prowadzonej przy użyciu programów komputerowych) w formacie JPK już za lipiec 2016 r. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2016 r.

W związku z bardzo krótkim czasem na dostosowanie się do nowych wymogów i ze zgłaszanymi w związku z tym licznymi trudnościami, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przedłużenie tego terminu. Przedłużony termin ma dotyczyć jednak wyłącznie podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących przede wszystkim zadania o charakterze publicznym. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że wśród tych podmiotów ryzyko nadużycia VAT zasadniczo nie występuje, a jest to główny cel wprowadzenia omawianego obowiązku. W związku z tym można im zagwarantować więcej czasu na odpowiednie dostosowanie programów komputerowych.

W konsekwencji podmioty publiczne wymienione w projekcie rozporządzenia, w tym między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, ZUS, KRUS, NFZ, podmioty lecznicze, szkoły, PAN, parki narodowe, NBP prowadzące ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych oraz spełniające warunki do uznania ich za dużych przedsiębiorców, informacje o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będą mogły przekazać do 31 stycznia 2017 r.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie opiniowania, a jego pełny tekst dostępny jest na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288951/katalog/12374054#12374054 

----------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie dnia 25 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 1337.Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Nowelizacja, Samorząd, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu