10.08.2016


Co może być załącznikiem do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokument stanowiący diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie może być traktowany jako integralna część uchwały w sprawie wyznaczenia ww. obszarów.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 36/2016 z dnia 4 maja 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność § 3 oraz załącznika nr 6 do uchwały rady miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, rada miejska podjęła uchwałę, w której wyznaczyła obszar zdegradowany oraz obszar objęty rewitalizacją. Oba te obszary zostały przedstawione na mapach stanowiących załączniki do uchwały. Jako dodatkowy załącznik przyjęto „Diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” [dalej: Diagnoza].

Organ nadzoru zwrócił uwagę na regulację art. 11 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, zgodnie z którą diagnozę dołącza się do wniosku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który skierowany jest do rady gminy. Dokument ten ma stanowić potwierdzenie, że przesłanki do wyznaczenia obu obszarów zostały spełnione. Natomiast w § 3 kwestionowanej uchwały rada miejska przewidziała, że Diagnoza jest integralną częścią uchwały jako jej załącznik.

Wojewoda podkreślił, że skoro Diagnoza została zakwalifikowana przez radę miejską jako integralna część uchwały, to podobnie jak uchwała będąca aktem prawa miejscowego powinna być wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego i posiadać charakter normatywny, tj. zawierać normy o charakterze generalnym skierowane do nieoznaczonego imiennie kręgu podmiotów, a także normy o charakterze abstrakcyjnym, które można wielokrotnie zastosować.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o rewitalizacji załącznikami do uchwały są jedynie mapy, na których przedstawia się w sposób graficzny granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Diagnoza jest załącznikiem, ale nie do uchwały, a jedynie do wniosku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W konsekwencji, Wojewoda Kujawsko-Pomorski za niezgodny z prawem uznał załącznik nr 6 do uchwały, a także § 3 kwestionowanego aktu, który traktował ten załącznik jako część składową uchwały.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoKinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego


TAGI: Rada gminy, Rada Powiatu, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Samorząd, Wojewoda, Zadania własne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu