03.08.2016


Jak prawidłowo wyznaczyć obszar rewitalizacji?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Śląskiego, cały obszar rewitalizacji musi znajdować się w granicach obszaru zdegradowanego.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.1.77.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy.

Powyższy akt nadzoru zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Z przepisu tego wynika, że obszar ten zawsze musi znajdować się w obrębie wyznaczonego obszaru zdegradowanego.

Rada miejska w § 3 przedmiotowej uchwały zawarła regulację, zgodnie z którą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały podzielone na 3 podobszary. Ich granice przedstawiono w załącznikach do wskazanej uchwały.

W wyniku analizy powyższych map, organ nadzoru stwierdził, że załączniki nr 2 oraz nr 3 naruszają art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Wojewoda Śląski stwierdził, że w pierwszym z kwestionowanych załączników przewidywany obszar rewitalizacji wykracza poza granicę obszaru zdegradowanego, natomiast na mapie w załączniku nr 3 wskazano jedynie obszar rewitalizacji, z pominięciem granicy obszaru zdegradowanego.

Organ nadzoru podkreślił, że uchwała jest zgodna z prawem, gdy granice obu obszarów wyznaczone są w ten sposób, że cały obszar rewitalizacji znajduje się w obszarze zdegradowanym. Załączniki w postaci map, będące integralną częścią uchwały powinny uwzględniać te wymogi.

Wojewoda Śląski uznał, że w przedmiotowej sprawie naruszenie prawa było do tego stopnia istotne, że uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały rady miejskiej w całości.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoKinga Grzelak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego


TAGI: Rada gminy, Rada Powiatu, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Samorząd, Wojewoda, Zadania własne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu