02.08.2016


Czy "deklaracja śmieciowa" może zawierać oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik?

KATEGORIA: Wokanda

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie żądanie złożenia w "deklaracji śmieciowej" oświadczenia o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik jest niedopuszczalne.

Rada gminy w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [dalej także: "deklaracja śmieciowa"] składanej przez właścicieli nieruchomości zobowiązała ich m.in. do informowania o fakcie wyposażenia należących do nich nieruchomości w kompostownik.

Powyższa uchwała została skontrolowana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie [dalej także: "Kolegium RIO", "organ nadzoru"]. W uchwale z dnia 15 czerwca 2016 (znak sprawy: NR KI-411/149/16) organ nadzoru stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 7000 litrów.

Kolegium RIO wskazało w uzasadnieniu wydanej przez siebie uchwały, że w art. 6n ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: "ucpg"], w sposób wyczerpujący zostały wyliczone zagadnienia przekazane radzie gminy do uregulowania w drodze uchwały w sprawie wzoru deklaracji. Nie jest zatem dopuszczalna  wykładnia  rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu do kwestii, które nie zostały w nim wymienione. Oznacza to, że w podejmowanym na podstawie art. 6n ucpg akcie prawa miejscowego nie można zamieszczać postanowień, które wykraczają poza treść tego przepisu.

Tym samym, w ocenie organu nadzoru, rada gminy zamieszczając w załączniku do uchwały oświadczenie o posiadaniu kompostownika na terenie nieruchomości przekroczyła delegację ustawową i tym samym dopuściła się naruszenia art. 7 Konstytucji RP i wyrażonej w tym przepisie zasady praworządności.

Kolegium RIO zwróciło także uwagę, że określona w załączniku do przedmiotowej uchwały wysokość stawki opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  gromadzonymi  w sposób  selektywny  za  pojemnik o pojemności 7000 litrów nie jest zgodna z ustaleniami uchwały w  sprawie  wyboru  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ponieważ powinna wynosić 700 zł, a nie 7000 zł.

W związku z powyższym, Kolegium RIO stwierdziło nieważność ww. uchwały, w części obejmującej oświadczenie o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny za pojemnik o pojemności 7000 litrów.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMichał Jagodziński

asystent, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Deklaracja śmieciowa, Gospodarka odpadami, Odpady, Opłata śmieciowa, Rada gminy, Regionalne izby obrachunkowe, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu