20.07.2016


Projekt ustawy ws. centralizacji VAT w Sejmie

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 11 lipca 2016 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego [dalej: ustawa].

Rządowy projekt stanowi pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów [dalej: orzeczenie TSUE] oraz uchwały NSA z 26 października 2015 r., sygn. I FPS 4/15, w których uznano, że podatnikami VAT są nie samorządowe jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe), a jednostki samorządu terytorialnego [dalej: JST], które je utworzyły.

Projekt, który trafił do Sejmu zasadniczo odzwierciedla znane z komunikatów Ministerstwa Finansów i wcześniejszych etapów procesu legislacyjnego założenia centralizacji rozliczeń JST w zakresie VAT. Przede wszystkim potwierdza, że na samorządach obowiązek skonsolidowanych rozliczeń będzie ciążył od 1 stycznia 2017 r. (art. 3 ustawy). Co istotne ta data będzie ogólnie obowiązująca dla wszystkich JST. Samorządom przysługiwać będzie uprawnienie do wcześniejszego podjęcia łącznego rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownej informacji (art. 5 ustawy).

Projektowane przepisy określają zasady dokonywania przez JST korekt rozliczeń w podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy upływający z dniem 31 grudnia 2016 r. oraz za okresy rozliczeniowe poprzedzające ten okres. Mimo, że scentralizowanie rozliczeń zgodnie z ustawą nastąpi „w przód”, dopuszczalne będzie także korygowanie rozliczeń VAT za okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, w celu skorzystania z uprawnień wynikających dla JST z orzeczenia TSUE (np. odliczenia przez JST VAT od inwestycji wykorzystywanej do sprzedaży opodatkowanej przez jednostkę organizacyjną JST). Niedopuszczalne będą korekty wybiórcze, tj. za wybrane okresy rozliczeniowe: konieczne będzie złożenie korekt „skonsolidowanych” za wszystkie okresy rozliczeniowe, począwszy od najwcześniejszego korygowanego okresu rozliczeniowego.

W akcie przedstawione zostały również przejściowe zasady wyliczania proporcji oraz ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących (przewiduje się np. możliwość stosowania przez JST do końca 2018 roku kas fiskalnych, których fiskalizacji dokonały jednostki organizacyjne). W stosunku do samorządów korzystających z programów finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych, w związku z możliwością wystąpienia na skutek orzeczenia TSUE zmiany kwalifikowalności VAT w części dotyczącej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanej z tych środków, określone zostały reguły ich zwrotu. Zasadniczo zwrot będzie konieczny, gdy przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy JST dokonałaby odliczenia podatku naliczonego z ww. tytułu. W przeciwnym razie, jeżeli stosownego odliczenia nie dokonano, mimo zmiany kwalifikowalności, JST będzie zwolniona z obowiązku zwrotu. Jednocześnie w przypadkach, gdy orzeczenie TSUE skutkowało zmianą kwalifikowalności VAT w projekcie, JST nie będzie uprawniona do korekty rozliczenia i wykazania kwot podatku naliczonego, o ile przed wejściem w życie ustawy nie dokonała zwrotu środków unijnych (w zakresie związanym ze zmianą kwalifikowalności).

Zgodnie z art. 25 ustawy, akt ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r., a nie jak wcześniej zakładano, 1 sierpnia bieżącego roku. Wyjątkiem jest wspomniany już art. 3 ustawy, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Uchwalenie ustawy nastąpi najprawdopodobniej na ostatnim posiedzeniu sejmowym w lipcu, o czym będziemy na bieżąco informować. Komentowany projekt można znaleźć pod adresem:  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=709.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Natalia Lukasiewicz

asystent, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Legislacja, Samorząd, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu