14.07.2016


Senacki projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

KATEGORIA: Przepisy

Na 22. Posiedzeniu Senatu IX kadencji została podjęta uchwała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. grupa senatorów wniosła do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przewidywał on zmianę terminu określonego w art. 90 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [dalej u.p.t.z.]. W obecnie obowiązującym brzmieniu art. 90 u.p.t.z. stanowi, iż niektóre przepisy u.p.t.z. (m.in. dotyczących zmian w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego) wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r. Wskutek wprowadzonych zmian termin ten miałby być wydłużony do 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem poselskiego projektu, przedmiotowa zmiana miała doprowadzić do wydłużenia okresu dostosowanie organizatorów do nowych zasad finansowaniu publicznego transportu zbiorowego, celem uniknięcia „zamieszania i trudności na rynku przewozu osób”. Zagadnienie to było przedmiotem artykułu pt. Refundacja ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym – projekt nowelizacji.

Konsultacje przeprowadzone w związku z projektem ujawniły, iż zakres zmian jest niewystarczający dla osiągnięcia założonego celu. Wydłużenie bowiem jedynie terminu, o którym mowa w art. 90 u.p.t.z. spowodowałoby istotną niespójność w systemie publicznego transportu zbiorowego. W szczególności, jak wskazał wicemarszałek Województwa Śląskiego, nowelizacja nie przewidziała m.in. wydłużenia obowiązywania przepisów ustawy o transporcie drogowym stanowiących o zezwoleniach na wykonywanie krajowego regularnego przewozu osób. Braki w przedmiotowym zakresie mogłyby uniemożliwić korzystanie przez pasażerów z ulg w przewozach.

Wskutek pracy komisji senackich projekt został znacznie rozszerzony. Zaproponowano wydłużenie terminów określonych w art. 78-82 oraz 85, 89 i 90 u.p.t.z. o rok. Oznacza to więc zaproponowanie dopuszczenia wykonywania działalności w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie posiadanych uprawnień do 31 grudnia 2017 r. Co więcej, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r. (wydane na podstawie przepisów dotychczasowych) miałyby zachować ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. Przedmiotowe zmiany stanowiłyby również m. in., że podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób byłyby zobowiązane do 31 grudnia 2017 r. uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W tym samym terminie utrzymane byłyby dotychczasowe zasady finansowania ulgowych przejazdów.

Na 22. posiedzeniu Senatu IX kadencji podjęto uchwałę o wniesieniu projektu ustawy do Sejmu, gdzie odtąd będzie tyczył się proces legislacyjny.

Warto zauważyć, iż wydłużenia terminów obowiązywania dotychczasowych zasad finansowania ulg w przewozach pasażerskich jest również przedmiotem odrębnego, poselskiego projektu ustawy. Został on obecnie skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Transport zbiorowy, Zadania własne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu