15.07.2013


Hala namiotowa a podatek od nieruchomości

KATEGORIA: Wokanda

Hala namiotowa niezwiązana trwale z gruntem, nie stanowi budowli na gruncie prawa budowlanego, w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu [dalej: WSA]1.

Spółka, prowadząc działalność gospodarczą wykorzystuje dla jej potrzeb halę namiotową, niezwiązaną trwale z gruntem. Mając wątpliwość w zakresie opodatkowania tego typu hali podatkiem od nieruchomości, spółka wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem w tej sprawie. Zdaniem spółki brak trwałego związania hali z gruntem, przesądza o nieopodatkowaniu hali podatkiem od nieruchomości. Spółka, argumentując swoje stanowisko wskazała, iż hale namiotowe, oprócz tego, że nie posiadają niezbędnego elementu konstrukcyjnego budynku (fundamentów), nie stanowią również budowli. W ocenie spółki hale namiotowe stanowią tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem.

Wójt gminy nie zgodził się z poglądem spółki. Organ podatkowy w sprawie opodatkowania tego typu hal podatkiem od nieruchomości wskazał przede wszystkim, że jeżeli nie można zaliczyć określonego obiektu budowlanego do kategorii budynków lub obiektów małej architektury, to stanowi on budowlę podlegającą opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie, w wyniku skargi złożonej przez spółkę oraz wykładni przepisów, WSA w Poznaniu nie podzielił poglądu wójta gminy i w wyniku przeprowadzonej interpretacji, wspartej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku zaprezentował poniższe stanowisko.

W świetle przepisów podatkowych przedmiotem podatku od nieruchomości są m.in. budynki i budowle, które definiowane są jako obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego. Prawo budowlane z kolei wymienia jako obiekty budowlane budynki, budowle i obiekty małej architektury. Hale namiotowe nie są budynkami. Z racji tego, że nie posiadają fundamentów, nie są też obiektami małej architektury. W celu prawidłowego zakwalifikowania hali namiotowej na gruncie prawa podatkowego należy zatem przeanalizować jej charakter, jako budowli na gruncie prawa budowlanego. Za sprawą odesłania w przepisach podatkowych, za budowle które podlegają opodatkowaniu, uznać należy tylko takie, które są wyraźnie wskazane w przepisach prawa budowlanego i przepisach ustawowych, które je uzupełniają  (są to np. mosty, lotniska, oczyszczalnie ścieków, cmentarze).

W konsekwencji tego, że hala namiotowa nie jest związana na trwałe z gruntem, nie jest również wyraźnie wskazana w przepisach prawa budowlanego i przepisach uzupełniających, nie można zatem uznać jej za budowlę na gruncie prawa podatkowego. W wyniku powyższej analizy WSA uznał, iż hala namiotowa, niezwiązana trwale z gruntem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ nie można jej zakwalifikować do żadnej z kategorii obiektów wyszczególnionych w przepisach podlegających opodatkowaniu.

-----------------------------------------

1. Wyrok WSA w Poznaniu z 9 stycznia 2013 r., sygn. III SA/Po 887/12.

 Autor:
Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Podatek od nieruchomości, Wyrok WSA, Podatki i opłaty lokalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu