06.07.2016


Naruszenie dobrego imienia powiatu na skutek obietnic wyborczych

KATEGORIA: Wokanda

Użyte w ulotce wyborczej sformułowanie sugerujące nieuczciwość urzędników samorządowych może naruszać dobra osobiste powiatu.

Ograniczenia przy formułowaniu wypowiedzi w kampanii wyborczej są co prawda mniejsze, jednak w jej przypadku również trzeba właściwie dobierać słowa. Sąd Najwyższy, zajmując stanowisko w sporze pomiędzy kandydatem na radnego powiatu a powiatem, wypowiedział się ostatnio na temat naruszenia dobrego imienia przeciwnika w kampanii wyborczej.

Obietnice wyborcze

Pewien kandydat na radnego powiatu w czasie trwającej kampanii wyborczej zapowiedział w swojej ulotce wyborczej „ukrócenie korupcji i nadużyć w urzędach i jednostkach organizacyjnych starostwa powiatowego”. Bezpośrednią reakcją na jego zapowiedź było wystąpienie przeciwko niemu przez działającego w imieniu powiatu starostę z roszczeniami niemajątkowymi i majątkowymi o ochronę dóbr osobistych powiatu.

Dobre imię powiatu i jego pracowników

Rozpoznający sprawę sąd I instancji uwzględnił powództwo w części obejmującej roszczenie niemajątkowe i zobowiązał pozwanego do opublikowania oświadczenia z przeprosinami. Apelację od wyroku wniosły obie strony postępowania – powód zaskarżył wyrok w części oddalającej roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, natomiast pozwany w części uwzględniającej roszczenie niemajątkowe powoda.

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację pozwanego i powództwo oddalił, stwierdzając przy tym, że z ulotki wyborczej pozwanego nie wynika, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powiatu, a przywołana wypowiedź nie jest tożsama z twierdzeniem o korupcji w powiecie i została podjęta w ramach dopuszczalnego w polityce dyskursu w ramach kampanii wyborczej. Ponadto poddał w wątpliwość oznaczenie powiatu jako pokrzywdzonego z uwagi na to, że powiat jest wspólnotą samorządową i odpowiednim terytorium, w konsekwencji więc naruszenie dóbr osobistych mogłoby dotyczyć ewentualnie wszystkich mieszkańców wspólnoty, a nie tylko jej określonej grupy, jaką są urzędnicy samorządowi. Wyrok Sądu Apelacyjnego w całości zaskarżył powiat, wnosząc od niego skargę kasacyjną.

Ochrona dóbr osobistych powiatu

Skarga kasacyjna została uwzględniona, a Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sygn. V CSK 486/15) uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy podzielił argumentację skarżącego powiatu co do tego, że naruszenie dóbr osobistych powiatu nie musi dotyczyć wszystkich mieszkańców tej wspólnoty samorządowej, ale może dotyczyć się do jej określonej grupy, jaką są urzędnicy danej jednostki samorządu terytorialnego.

W tym zakresie powołał się na swoje dotychczasowe orzecznictwo, w tym na wyrok z dnia 9 maja 2002 r. (sygn. II CKN 740/00), zgodnie z którym sformułowanie sugerujące występowanie wskazanych w ulotce przejawów nieuczciwości w zachowaniu urzędników samorządowych może naruszać renomę i dobre imię samego powiatu, który co do zasady swoją działalność wykonuje przecież przez odpowiednich pracowników starostwa powiatowego. Ponadto przywołał wyrok z dnia 17 lipca 2008 r. (II CSK 111/08), w którym wskazał, że w sytuacji, gdy wobec urzędników samorządowych sugeruje się występowanie wysoce negatywnych zachowań, to tym samym podważa się autorytet samej jednostki samorządu terytorialnego i naraża ją na utratę zaufania.

Oznacza to, że jakiekolwiek negatywne sformułowania dotyczące zachowań pracowników osoby prawnej, w tym także urzędników starostwa powiatowego, mogą prowadzić do naruszenia jej dobrego imienia z uwagi na to, że sugerują jej nieprawidłowe funkcjonowanie, uniemożliwiające odpowiednie wykonywanie powierzonych jej zadań. Tym samym sformułowanie sugerujące nieuczciwość urzędników starostwa powiatowego może bezpośrednio naruszać dobra osobiste powiatu.

Granice swobody wypowiedzi w kampanii wyborczej

Odnosząc się natomiast do granic dyskursu prowadzonego w ramach kampanii wyborczej Sąd Najwyższy wskazał, że zadeklarowanie w ulotce wyborczej ukrócenia korupcji i nadużyć w urzędach niewątpliwie sugeruje ich występowanie i nie jest wypowiedzią czysto hipotetyczną. Tymczasem swoboda wypowiedzi podczas kampanii nie usprawiedliwia takich krzywdzących sugestii, a powoływanie się na konieczność obrony uzasadnionego interesu społecznego nie stanowi w tym przypadku samodzielnej przesłanki wyłączającej bezprawność takiego działania. Nawet szersze granice dopuszczanej krytyki w debacie publicznej nie pozwalają na sformułowania, które nie znajdują potwierdzenia w faktach i nie mogą prowadzić do wyłączenia udzielenia ochrony prawnej osobie prawnej, jaką jest powiat.

W świetle stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie ochrony dóbr osobistych osób prawnych, należy więc stwierdzić, że każda jednostka samorządu terytorialnego, której pracownikom publicznie zarzuca się nieuczciwe zachowania i nadużycia, będzie mogła skutecznie domagać się na drodze postępowania sądowego ochrony prawnej przysługujących jej dóbr osobistych.Autor:
Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań


TAGI: Samorząd, Wybory samorządowe, Wyrok SN,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu