30.06.2016


Kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwał o CUW

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Śląskiego, uchwała Rady Gminy Świerklany z 2 maja 2016 r., której jednym z elementów było utworzenie Centrum Usług Wspólnych, nie jest aktem prawa miejscowego.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.337.2016 Wojewoda Śląski stwierdził nieważność w całości uchwały nr 119/XV/16 Rady Gminy Świerklany  w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych i nadania statutu. Zgodnie z §1 ust. 1 przedmiotowej uchwały, z dniem 31 sierpnia 2016 r. miało dojść do likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach, działającego jako jednostka budżetowa. §3 ust. 1 uchwały przewidywał natomiast utworzenie Centrum Usług Wspólnych, którego pracownikami – według §4 ust. 4 – mieli stać się pracownicy likwidowanej jednostki. Natomiast §4 ust. 3 stanowił, iż zadania likwidowanej jednostki przejąć miało Centrum Usług Wspólnych. Zgodnie z §6 miał zostać nadany dla Centrum Usług Wspólnych statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały (w którym określono, iż Centrum prowadzi obsługę kilku jednostek obsługiwanych oraz wskazano zakres obsługi). Natomiast §9 uchwały przewidywał, iż uchwała miała wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jak wskazał Wojewoda, przepis §9 przedmiotowej uchwały narusza art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych. Uchwała nie należy bowiem do żadnej kategorii aktów podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowych. Zdaniem Wojewody nie stanowi ona aktu prawa miejscowego, a ponadto żaden przepis szczególny nie przewiduje jej publikacji. Organ nadzoru wskazał, iż akt prawa miejscowego musi m.in. być wydany przez kompetentny organ na podstawie upoważnień ustawowych oraz w swej treści zawierać normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata). Odnośnie do upoważnienia ustawowego, Wojewoda stwierdził, iż „musi być wyraźne i konkretne - tzn. musi ono jednoznacznie wskazywać, że organowi temu została przekazana do unormowania określona sfera prawna, że zostały mu przyznane kompetencje do uchwalenia nie jakichkolwiek treści, ale treści prawodawczych, to jest wyznaczających ich adresatom pewien sposób zachowania się, w formie nakazów, zakazów lub uprawnień”. Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie spełnia tych wymogów.

Mając powyższe na uwadze, Wojewoda stwierdził nieważność uchwały w całości, wskazując wszakże także na inne uchybienia przedmiotowego aktu.

Organ nadzoru wskazał, iż §4 ust. 4 uchwały wykracza poza delegację ustawową określoną w art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Za niedopuszczalne uznano powierzenie jednostce obsługującej wyłącznie części obowiązków w zakresie rachunkowości jednostek obsługiwanych. Stwierdzono także niezgodność z prawem postanowienia statutu, które dookreślały zakres obsługi prowadzonej przez jednostkę obsługującą zwrotem „w szczególności”. Co więcej, za sprzeczne z prawem uznano przekazanie zadań w zakresie udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz w zakresie przygotowywania pod względem merytorycznym arkuszy organizacji szkół do zatwierdzenia przez Wójta gminy (jako, że są to zadania dyrektora szkoły). Organ nadzoru stwierdził również, za niedopuszczalny zapis stanowiący, iż „wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady Gminy lub zleconych przez Wójta Gminy Świerklany”. Jego zdaniem zakres obowiązków Centrum powinien zostać ujęty właśnie w uchwale, o której mowa w art. 10b ust. 2 u.s.g.

Za nie mieszczące się w materii statutowej Wojewoda uznał również określenie obowiązków dyrektora i głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych.

Jest to kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym organ nadzoru stwierdził, iż uchwała w przedmiocie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługujących oraz zakresu wspólnej obsługi nie jest aktem prawa miejscowego. Były one przedmiotem artykułu pt. Czy uchwała w sprawie CUW jest aktem prawa miejscowego?.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: CUW, Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu