24.06.2016


Czy uchwała w sprawie CUW jest aktem prawa miejscowego?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchwała określająca jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi nie jest aktem prawa miejscowego.

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 38/2016 z dnia 5 maja 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność w całości uchwały nr XV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno. Zgodnie z §1 przedmiotowej uchwały, miała zostać zapewniona wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno zaliczonych do sektora finansów publicznych, wymienionych w dalszej części ustawy. § 2 stanowił, iż jednostką obsługującą miał być Urząd Gminy Rogóźno. Natomiast zgodnie z §7 uchwały, miała ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak wskazał Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego. W jego ocenie przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, gdyż „nie reguluje w sposób generalny i abstrakcyjny uprawnień lub obowiązków osób na zewnątrz struktury gminy”. Dotyczy natomiast „wewnętrznej organizacji działania jednostek, poprzez przeniesienie obowiązków administracyjnych i finansowych na jednostkę obsługującą - Urząd Gminy”. Wojewoda powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych, zgodnie z którym uchwały nadające m. in. statut jednostkom organizacyjnym nie są aktami prawa miejscowego (por. wyrok NSA z 3 marca 2010 r., sygn. II OSK 2058/09; wyroku NSA z dnia 24 maja 2007 r., II OSK 353/07; wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. II OSK 332/05).

Organ nadzoru przychylił się do poglądu, zgodnie z którym niemożność opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym, która swoje wejście w życiu uzależnia od opublikowania w przedmiotowym dzienniku, skutkuje jej nieważnością.

Warto zauważyć, iż jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do uchwał określających jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Charakteru aktów prawa miejscowego uchwałom tego rodzaju odmówili również Wojewoda Lubuski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 24 lutego 2016 r. oraz Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 9 czerwca 2016 r. Z drugiej strony, część uchwał stanowiących w przedmiotowym zakresie została opublikowana w Dziennikach Urzędowych bez zastrzeżeń ze strony organów nadzoru (np. uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r., uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2015 r.). Co więcej, wojewoda Kujawsko-Pomorski nie stwierdził nieważności opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr XIII/83/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą, która określiła jednostkę obsługującą dla instytucji kultury (choć wydaje się, iż gmina nie została wyposażona w kompetencje do podjęcia przedmiotowego aktu).

Dla uzyskania pełniejszego obrazu niniejszego zagadnienia należy przywołać art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2, zgodnie z którym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych oraz organizacji urzędów i instytucji gminnych. W doktrynie wskazuje się na kontrowersje związane z kwalifikacją pewnych tych aktów jako aktów prawa miejscowego[1]. Obecnie w odniesieniu do charakteru uchwał określających jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi panuje wydaje się istnieć niepewność prawna, co z pewnością nie jest stanem pożądanym w demokratycznym państwie prawnym.


[1] Ł. Złakowski, Komentarz do art. 40 [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011, s. 433 i n.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: CUW, Rada gminy, Rozstrzygnięcie nadzorcze, Wojewoda,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu