14.06.2016


Braki formalne zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie niedopuszczalne jest traktowanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jako decyzji o zakazie zgromadzenia i składanie od niego odwołania.

Postanowieniem z dnia 29 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (sygn. I Ns 40/15) odrzucił wniosek organizatora zgromadzenia, określony jako „odwołanie od decyzji w sprawie nie uznania organizowanego wydarzenia za zgromadzenie publiczne”.

Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do prezydenta miasta wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Po kilku dniach do organizatora wpłynęło pismo, z którego wynikało, że ze względów formalnych zawiadomienie nie zostało przyjęte. W przesłanym dokumencie zostało wyrażone również stanowisko, że niedopuszczalne jest organizowanie zgromadzenia publicznego w formie przejazdu rowerowego.

Zdanie organizatora zgłoszonego zgromadzenia ww. pismo, pomimo swojej formy, jest decyzją wydaną w trybie art. 14 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, tj. decyzją o zakazie zgromadzenia. W związku z tym organizator zdecydował się wnieść odwołanie od tak sformułowanej „decyzji”.

Rozpatrując sprawę Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił ww. wniosek, określony jako „odwołanie”, jako niedopuszczalny.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Do zawiadomienia organizator zobowiązany jest do podania szeregu danych, wymienionych przez ustawodawcę w art. 10 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Jednocześnie, w art. 11 ustawy – Prawo o zgromadzeniach wskazano, że w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Dopiero w przypadku zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w stosunku do którego nie stwierdzono występowania braków formalnych, dopuszczalne jest wydanie stosownej decyzji o zakazie zgromadzenia (o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 14 ustawy – Prawo o zgromadzeniach). W takiej dopiero sytuacji organizatorowi służy odwołanie, składane bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy.

Przekładając powyższe na analizowany stan faktyczny, Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził, że pismo wniesione przez organizatora do Sądu nie jest odwołaniem, bowiem pismo wskazane przez niego jako decyzja w istocie taką decyzją nie jest. Pismo to, pomimo tego, że porusza również kwestie merytoryczne, jest pismem wskazującym na braki formalne zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, o którym mowa w art. 11 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Tym samym, jako reakcję na powyższe pismo, organizator powinien uzupełnić wskazane braki formalne, a dopiero w przypadku wydania przez organ decyzji o zakazie zgromadzenia, mógłby on złożyć odwołanie od takiej decyzji.

Rozpatrywane w niniejszej sprawie pismo, zdaniem Sądu Okręgowego w Krakowie, nie mogło zostać rozpatrzone merytorycznie przez Sąd, bowiem nie stanowi w istocie odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia, która nie została przez organ gminy w stosunku do złożonego przez organizatora zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w ogóle wydana.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Postanowienie Sądu Okręgowego, Zgromadzenia,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu