10.06.2016


Karalność prokurenta wykluczy wykonawcę z przetargu

KATEGORIA: Przepisy

Nowela ustawy Prawo zamówień publicznych - uchwalona przez Sejm 13 maja 2016 r. - wymaga, aby z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczyć wykonawcę, którego prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo wskazane nowelą.

Co przewiduje dotychczasowa regulacja?

Według dotychczasowego stanu prawnego - prawomocne skazanie osób wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: „ustawa Pr.z.p”][i] - za wskazane w tych przepisach przestępstwa, wymaga aby zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowe przestępstwa  stanowią: przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pr.z.p.). Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 10-11 wskazują też przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku)[ii].

Wykluczenie wykonawcy z postępowania jest obowiązkowe w razie prawomocnego skazania za ww. przestępstwa:

Ustawa Pr.z.p. nie definiuje pojęcia „organy zarządzające” osoby prawnej, nie wskazując też jaki członek takiego organu może być uznany za „urzędującego”. W praktyce uznaje się, że „organem zarządzającym” spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej) jest jej zarząd. Jak wskazuje się w doktrynie, przepis art. 24 ust. 1 ustawy Pr.z.p. nie dotyczy w powyższym zakresie członków rad nadzorczych, prokurentów ani pełnomocników.[iii]

W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza „progi unijne” wykonawca brak występowania ww. podstawy wykluczenia ma obowiązek wykazać  przedkładając aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (§ 3 ust. 1 pkt 5 i 7 rozporządzenia o dokumentach[iv]).

Jaką zmianę wprowadza nowelizacja?

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  [dalej również: „nowela”][v] przewiduje w omawianym zakresie zmianę. Nowa regulacja wdraża przepisy unijne, w tym art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE [dalej również: „dyrektywa 2014/24/UE”][vi].

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pr.z.p. - w brzmieniu wynikającym z noweli - przewiduje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pr.z.p.

W świetle przepisów noweli - wykluczenie wykonawcy z postępowania będzie więc także obowiązkowe w razie prawomocnego skazania za przestępstwo z art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pr.z.p.:

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pr.z.p. jako przestępstwo uzasadniające ww. wykluczenie wskazuje przestępstwo:

Warto jednocześnie wskazać, iż podstawa wykluczenia wykonawcy - ze względu za karalność osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz 14 ustawy Pr.z.p. - jest uzależniona od upływu okresów wskazanych art. 24 ust. 7 ustawy Pr.z.p. Od obowiązku wykluczenia wykonawcy możliwe są jednocześnie wyjątki - w ramach tzw. procedury samooczyszczenia wykonawcy - którą nowela przewiduje w ślad za przepisami dyrektywy 2014/24/UE.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu może w ramach ww. procedury przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy (art. 24 ust. 8 ustawy Pr.z.p.). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę (art. 24 ust. 9 ustawy Pr.z.p.).


[i] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

[ii] Wyjątek przy stosowaniu art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pr.z.p. przewidziano w zakresie dotyczącym zamówień sektorowych oraz zamówień w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

[iii] Jerzy Pieróg, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz.” Wyd. 13, Warszawa 2015, Legalis, System Informacji Prawnej.

[iv] Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

[v] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dostępna na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl.

[vi] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65).Autor:
Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.


TAGI: Przetargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu