01.12.2015


Czy organ ma obowiązek określić parametry dróg wewnętrznych w planie miejscowym?

KATEGORIA: Wokanda

Jeżeli w planie miejscowym przewiduje się tereny pod drogi wewnętrzne tworzące system komunikacji, to obowiązkowo należy określić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy tego systemu.

Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. II SA/Wr 257/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rady miejska dnia 27 maja 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wojewoda Dolnośląski, działając jako organ nadzoru, wniósł o stwierdzenie nieważności całości ww. uchwały. Wojewoda zarzucił radzie miejskiej m.in. podjęcie przedmiotowej uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [dalej: u.p.z.p.], zgodnie z którym w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w zw. z § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [dalej: Rozporządzenie], który stanowi, że ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawierać określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych.

W odpowiedzi na skargę rada miejska przyznała, że skarga Wojewody Dolnośląskiego w części dotyczącej dróg wewnętrznych jest zasadna, jednak wniosła o oddalenie przedmiotowej skargi w całości lub w części.

Rozpatrując ww. zarzuty Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że skarga Wojewody Dolnośląskiego w części dotyczącej dróg wewnętrznych okazała się zasadna. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeżeli w planie miejscowym przewiduje się tereny pod drogi tworzące system komunikacji, to obowiązkowo należy określić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy tego systemu. Zasady te muszą obejmować elementy określone w § 4 pkt 9 Rozporządzenia, w tym parametry układu komunikacyjnego. Zdaniem Sądu, drogi wewnętrzne wchodzą w skład systemu komunikacji, co jest spowodowane tym, że poprzez teren tych dróg umożliwiony jest dostęp do zewnętrznego układu komunikacji drogowej. Co więcej, w ocenie Sądu ustawodawca zobowiązując organ stanowiący gminy do określenia zasad budowy systemów komunikacji, tak samo jak Minister Infrastruktury zobowiązując ww. Rozporządzeniu do określenia układu komunikacyjnego i jego parametrów, nie ograniczył układu (systemu) komunikacyjnego wyłącznie do dróg publicznych, ale objął nim wszystkie drogi występujące w ramach ustaleń planu, a więc również drogi wewnętrzne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że rada miejska w zaskarżonej uchwale nie określiła parametrów dróg wewnętrznych, a zaniechanie to stanowiło naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 10 u.p.z.p. w związku z § 4 pkt 9 Rozporządzenia prowadzące do naruszenia zasad sporządzania planu i zarazem skutkujące nieważnością zaskarżonej uchwały.

Powyższy wyrok wskazuje, iż pojęcie układu komunikacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących planowania przestrzennego (u.p.z.p. i Rozporządzenie) nie zostało ograniczone wyłącznie do dróg publicznych, ale obejmuje wszystkie drogi występujące w ramach ustaleń danego planu, w tym drogi wewnętrzne.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Marta Bokiej

aplikant radcowski, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych


TAGI: NIK, Wyrok WSA, Drogi publiczne, Planowanie przestrzenne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu