17.05.2016


Czy uchwała zmieniająca budżet jednostki samorządu terytorialnego wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym?

KATEGORIA: Wokanda

Jak wskazał WSA w Gliwicach, kwestia publikowania w wojewódzkich dziennikach urzędowych uchwał zmieniających budżet jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na niejednoznaczność przepisów w tym zakresie, jest problematyczna.

Wyrokiem z dnia 7 września 2015 r. (sygn. I SA/Gl 589/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę na uchwałę rady miasta w przedmiocie zmiany budżetu miasta na 2015 r.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie  zmian budżetu miasta na 2015 r.

Skargę na powyższą uchwałę wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach prokurator rejonowy, zarzucając jej naruszenie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, polegające na zaniechaniu skierowania przedmiotowej uchwały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym i żądając jej uchylenia w całości.

W uzasadnieniu Skarżący podkreślił, że skarżona uchwała nie zawiera zapisu o wymogu jej publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Zdaniem skarżącego wymóg ten zawarty jest w art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Nadto, powołując się na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. II GSK 224/10) prokurator  wskazał, że pojęcie „uchwały budżetowej” należy interpretować rozszerzająco także jako uchwałę dotyczącą zmian w budżecie. Jednocześnie podniósł, iż ustawodawca określając obowiązek publikacji uchwał budżetowych (liczba mnoga) w dzienniku urzędowym, założył, że uchwał w sprawie budżetu może być więcej niż jedna w ciągu roku. Tym samym, przytaczając stanowisko jednej z regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli podkreślił, że uchwała zmieniająca uchwałę budżetową podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W odpowiedzi na skargę prezydent miasta wniósł o jej oddalenie, podkreślając przy tym, że kwestia publikowania uchwał zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego budzi liczne wątpliwości. Zaznaczył jednak, że organem uprawnionym do dokonywania oceny legalności przedmiotowej uchwały jest regionalna izba obrachunkowa właściwa dla miejscowości sporu, która w tym przypadku w swoim stanowisku wskazała, iż uchwały zmieniające budżet nie podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Nadto, strona podniosła, iż zgodnie z  literalnym brzmieniem art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  pojęcie  „uchwały budżetowej” należy interpretować tylko jako uchwałę podjętą przed rozpoczęciem roku budżetowego., ewentualnie – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2015 r. (sygn. I SA/Gl 589/15) uznał skargę prokuratora za niezasadną. WSA zaznaczył, iż z uwagi na niejednoznaczne brzmienie art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych stanowisko prokuratora, że uchwały zmieniające budżet jednostek samorządu winny być publikowane w dziennikach urzędowych poszczególnych województw, znajduje tylko częściowe uzasadnienie. Nadto, Sąd podkreślił, że analiza art. 61 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych, pogłębiają wątpliwości co do znaczenia pojęcia „uchwały budżetowej”. Jednakże z uwagi na okoliczności niniejszej sprawy, Sąd nie dopatrzył się wystarczających przesłanek do stwierdzenia nieważności skarżonej uchwały. Nadto, podkreślił, że analiza ww. art. 61 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym pozwala wywieść, iż nie ma obowiązku wpisywania w uchwale zmieniającej budżet gminy postanowienia o skierowaniu takiego aktu do publikacji według zasad przewidzianych dla aktów prawa miejscowego i tym samym wejście w życie takiej uchwały nie jest uzależnione od jej ogłoszenia według zasad przewidzianych dla przepisów prawa miejscowego. W konsekwencji brak było także podstaw do zakwestionowania postanowień spornej uchwały w stopniu uzasadniającym stwierdzenie jej nieważności.

WSA w Gliwicach zaznaczył, że z uwagi na stanowisko regionalnej izby obrachunkowej właściwej miejscowo dla ww. sporu, nie można również podzielić argumentacji prokuratora, iż sporna uchwała powinna być publikowana w dzienniku urzędowym województwa, chociażby odmienne stanowisko prezentowała inna RIO. Tym samym Sąd nie rozwiał ostatecznych wątpliwości w tej kwestii i podkreślił, że na terenie kraju istnieje różna praktyka w zakresie publikowania, bądź jego braku, uchwał zmieniających budżet gminy.

Z uwagi na ww. okoliczności sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że brak jest dostatecznych podstaw do stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej budżet miasta i oddalił skargę prokuratora w całości.

Wyrok nie jest prawomocny.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

 Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMonika Knothe
asystent, interesuje się prawem administracyjnym

TAGI: Rada gminy, Regionalne izby obrachunkowe, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu