16.05.2016


Ciechanów już z uchwałą reklamową

KATEGORIA: Przepisy

Rada Miasta Ciechanów uchwaliła pierwszą w Polsce uchwałę reklamową. Ograniczenia w lokalizacji reklam są dość zdecydowane.

Rada Miasta Ciechanów podjęła w dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę Nr 228/XIX/2016 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane [dalej także: ciechanowska uchwała reklamowa].

Podstawę prawną dla stanowienia uchwał reklamowych zawiera art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.) [dalej także: u.p.z.p.]. Zgodnie z ww. przepisem, rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała reklamowa po jej uchwaleniu jest aktem prawa miejscowego (art. 37a ust. 4 u.p.z.p.). Wpływa ona m.in. na możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ciechanowska uchwała reklamowa osobno normuje warunki dla urządzeń i tablic reklamowych (§ 5, § 6 oraz § 8) oraz osobno dla szyldów (§ 8), obiektów małej architektury (§ 9) i ogrodzeń (§ 10).

W § 5 ciechanowskiej uchwały reklamowej znalazły się postanowienia dotyczące ogólnych zasad umieszczania tablic i urządzeń reklamowych (wśród których można znaleźć m.in. zapisy zabraniające instalowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach objętych jedną z form ochrony zabytków określoną w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych umieszczonych na czas trwania robót budowlanych (§ 5 pkt 1), zabraniające ich umieszczania na terenach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”, użytku ekologicznego „Bagry”, urządzonej zieleni (w szczególności parków, ogrodów jordanowskich, zieleńców oraz na ich ogrodzeniach), a także w strefie o promieniu 20 m od pomników przyrody (§ 5 pkt 2), czy też, ich umieszczania na budowach o funkcji barier dźwiękochłonnych, na mostach, wiaduktach i kładkach, na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności, takich jak latarnie, słupy linii sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki oraz na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej (z wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych) (§ 5 pkt 6).

W zakresie szczegółowych rozwiązań dla tablic i urządzeń reklamowych, przewidziano za dopuszczalne stosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji reklamy do 20 m2 włącznie. Dodatkowe warunki przewidziano dla tablic i urządzeń reklamowych na budynkach. Łączna powierzchnia ekspozycji takich tablic i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 20 % powierzchni elewacji budynku, powinny one nadto zostać wkomponowane w elewację budynku, nie zasłaniać istotnych lub charakterystycznych elementów, a także w jak najmniejszym stopniu naruszać spójność architektoniczną budynku, powinny być proporcjonalne w stosunku do wielkości i podziałów elewacji, nie można również zmieniać lub zakrywać istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, artykulacja, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp. (§ 6 pkt 1 i 2).

Dalej idące ograniczenia obowiązują także na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków. Przewidziano tam m.in. dopuszczenie wprowadzania elementów wolnostojących jedynie na podstawie studiów obejmujących obszary i przestrzennie wyodrębnione odcinki ulic, czy też stosowania na budynkach i budowlach reklam formatu nie większego niż format mały (do 2m2 włącznie) lub format średni (do 8m2 włącznie).

Odrębne jednostki redakcyjne poświęcone zostały szyldom, obiektom małej architektury i ogrodzeniom.

Wśród zapisów im poświęconym można znaleźć postanowienia przewidujące m.in. maksymalną wysokość obiektów małej architektury, tj.:

a) 6 m dla obiektów kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) 5 m dla posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej,

c) 4 m dla obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takich jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (§ 9 pkt 3).

Również możliwość budowy ogrodzeń została ograniczona poprzez wprowadzenie ich maksymalnej wysokości, która wynosi 2,20 metra (§ 10 pkt 6).

Co ciekawe, istniejące w dniu wejścia w życie ciechanowskiej uchwały reklamowej obiekty małej architektury oraz ogrodzenia, zwolnione są z obowiązku ich dostosowania do zasad wynikających z uchwały (§ 12 ust. 1 i 2). Pozostałe obiekty będą musiały zostać dostosowane do wymogów wynikających z uchwały reklamowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Równie interesujące jest to, że ciechanowska uchwała reklamowa zawiera specjalne postanowienia odnoszące się do murali (które w swoim § 4 ust. 1 pkt 1 definiuje jako wielkoformatowe grafiki ścienne wykonane na elewacji budynku), wskazując w § 5 pkt 8, że mural zawierający treść i wartości, takie jak: artystyczne, popularno-naukowe, historyczne, edukacyjne, będący wielkoformatową grafiką ścienną wykonaną na elewacji budynku, nie stanowi reklamy objętej zasadami, warunkami i zakazami określanymi niniejsza uchwałą.

Rada Gminy Ciechanów nie określiła wysokości stawek opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Przyjęte rozwiązania są pionierskie w skali kraju. Właściwa ocena ciechanowskiej uchwały reklamowej nie może odbywać się wyłącznie przez pryzmat jej treści. Ważniejsza będzie (nie tylko w Ciechanowie) ocena, czy przyjęte rozwiązania będą właściwie stosowane (lub ewentualnie, czy ich przestrzeganie będzie skutecznie egzekwowane). Czas pokaże, jak uchwała zostanie przyjęta przez właścicieli nieruchomości oraz, czy zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego (który będzie mógł wówczas ocenić jej legalność).

Do chwili obecnej właściwy dla Miasta Ciechanów organ nadzoru nie wypowiedział się co do przyjętych rozwiązań, uchwała nie została również do tej pory opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

 Autor:
Wojciech Gwóźdź

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami


TAGI: Planowanie przestrzenne, Prawo budowlane, Rada gminy, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu