20.05.2016


Centralni zamawiający pomogą wdrożyć e-zamówienia

KATEGORIA: Przepisy

Nowe rozwiązania dotyczące tzw. centralnych zamawiających mogą ułatwić wdrożenie przez jednostki samorządu terytorialnego komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami, w tym składanie ofert, po zmianach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [dalej również: „ustawa Pr.z.p”][1], prowadzona ma być obowiązkowo drogą elektroniczną. Nowela ustawy Pr.z.p. [dalej również: „nowela”][2] zawiera też zmiany dotyczące instytucji tzw. centralnego zamawiającego - zapewniające możliwość skorzystania z tej instytucji przez samorząd terytorialny. W przypadku centralnych zamawiających, zastosowanie komunikacji elektronicznej powinno nastąpić do 18 kwietnia 2017 r. Wykorzystanie potencjału centralnych zamawiających może pomóc w optymalnym wdrożeniu e-zamówień.

Obecna regulacja dotycząca centralnych zamawiających

Obecnie ustawa Pr.z.p. przewiduje, że centralnym zamawiającym może być jedynie organ administracji rządowej (art. 15a ustawy Pr.z.p.).

W aktualnym stanie prawnym centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane z działalnością więcej niż jednego zamawiającego.

Nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego jest przy tym wyłączone spod zastosowania reżimu zamówień publicznych (art. 4 pkt 11 ustawy Pr.z.p.).

Planowane zmiany w centralizacji zakupowej

Zmiany w projekcie noweli, dotyczące centralnego zamawiającego, mają wdrażać art. 37 dyrektywy unijnej 2014/24/UE [dalej również: „dyrektywa 2014/24/UE”][3].

Z legislacji unijnej wynika, między innymi, że regulacja dotyczącą centralnych zamawiających może pozwolić na uzyskanie niższych cen oraz poprawę i profesjonalizację zarządzania zamówieniami (motyw 59 preambuły dyrektywy 2014/24/UE).

W noweli przewiduje się wprowadzenie w ustawie Pr.z.p. w szczególności poniższych zmian dotyczących centralnych zamawiających:

Obowiązkowe zmiany dotyczące e-zamówień

Zmiany w ustawie Pr.z.p. dotyczące komunikacji elektronicznej zamawiającego z wykonawcami, mające na celu wdrożenie dyrektywy 2014/24/UE, obejmować będą, między innymi, poniżej wymienione obszary.

Zmiany dotyczące e-zamówień będą wyzwaniem dla wielu zamawiających nie tylko ze względu na koszty wdrożenia odpowiednich rozwiązań informatycznych, ale też konieczność zabezpieczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania ich wykonawcom zgodnie z przepisami unijnymi.

Wskazanie lub powołanie centralnego zamawiającego przez jednostki samorządu terytorialnego może pomóc zoptymalizować środki i zasoby konieczne do przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia w sposób zgodny z nowymi przepisami.


[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk 366) dostępna na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65).Autor:
Michał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.


TAGI: Przetargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu