10.11.2015


Anonimizacja a odmowa udostępnienia informacji publicznej

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem WSA w Łodzi, w przypadku dokonania anonimizacji, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma obowiązek wydać decyzję odmawiającą jej udostępnienia w zanonimizowanym zakresie.

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 69/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę na bezczynność wójta gminy i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej.

Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Do wójta gminy wpłynął wniosek o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej umowy cywilnoprawnej zawartej przez gminę ze wskazaną z imienia i nazwiska osobą oraz rachunku, jaki ta osoba wystawiła gminie, poprzez umożliwienie wglądu do tych dokumentów.

W odpowiedzi organ nie umożliwił wnioskodawcy wglądu do żądanych dokumentów, lecz udostępnił ich kserokopie, w których usunięte zostały informacje, na jaką kwotę wójt zawarł umowę i na jaką kwotę wystawiony był rachunek. Wójt wskazał bowiem, że stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, miał on obowiązek zanonimizować wnioskowane dokumenty ze względu na prywatność osoby fizycznej, która to przesłanka, jego zdaniem, w tym przypadku zachodzi.

W związku z powyższym wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność wójta w zakresie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wskazanym już wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 69/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił wniesioną skargę i stwierdził bezczynności wójta, zobowiązując go jednocześnie do ponownego rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W uzasadnieniu WSA w Łodzi stwierdził, że umowa zawarta przez podmiot publiczny (w niniejszej sprawie przez gminę) i rachunek wystawiony do tej umowy, stanowią informację publiczną, zatem podlegają udostępnieniu w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej, co nie stanowi jednak w sprawie istoty sporu, bowiem organ kwestionował wyłącznie udostępnianie części danych zawartych w tych dokumentach.

Wątpliwości Sądu wzbudził sposób rozpatrzenia wniosku przez wójta gminy, tj. zanonimizowanie kserokopii wnioskowanych dokumentów. Zdaniem WSA w Łodzi dokonanie anonimizacji dokumentów udostępnianych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można utożsamiać z odmową udzielenia informacji publicznej z uwagi na ochronę informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Jak wskazał bowiem Sąd, odmowa udostępnienia informacji publicznej z powodów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (a więc m.in. jak w niniejszej sprawie – z powodu prywatności osoby fizycznej) powinna przybrać formę decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 16 tej ustawy, a nie dokonania anonimizacji dokumentów. Tym samym dokonany przez organ sposób rozpatrzenia wniosku został uznany przez WSA w Łodzi za nieprawidłowy.

Mając powyższe na uwadze Sąd zobowiązał wójta gminy do ponownego i prawidłowego rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wyrok jest prawomocny.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Informacja publiczna, Wyrok WSA, Anonimizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu