05.11.2015


WORD-y nie są zwolnione z podatku od nieruchomości

KATEGORIA: Wokanda

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego to przedsiębiorcy i w związku z tym nie przysługuje im zwolnienie z podatku od nieruchomości z racji prowadzenia działalności oświatowej. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadło 24 września 2015 r. (sygn. II FSK 2817/13).

Skarżący był niezadowolony z decyzji Prezydenta Miasta, zgodnie z którą został uznany za przedsiębiorcę i w związku z tym wszystkie posiadane przez niego nieruchomości zostały zakwalifikowane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Twierdził natomiast, że jest on jednostką objętą systemem oświaty i w związku z tym przysługuje mu zwolnienie od tego podatku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji, podnosząc, że powołane zwolnienie z podatku ma charakter mieszany (podmiotowo-przedmiotowy), tj. z jednej strony dotyczy tylko publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty, a z drugiej strony, dla jego zastosowania konieczne jest zajęcie danej nieruchomości na działalność oświatową. Według SKO WORD nie spełniał pierwszego z podanych warunków.

Rozstrzygnięcie zostało zaskarżone do WSA, który – oddalając skargę podatnika – podkreślił, że WORD prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym także w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei działalność gospodarcza, zgodnie z art. 68a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, wyłączona jest spod działania tejże ustawy. Skarżący bezskutecznie próbował przekonać Sąd do tego, że prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym wyklucza możliwość stwierdzenia, że jest to także działalność gospodarcza w rozumieniu innych ustaw.

 

Skarżący zdecydował się na wniesienie skargi kasacyjnej, jednakże również NSA nie uznał jego argumentów. NSA zwrócił uwagę na fakt wpisania skarżącego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji za bezsporne uznano również to, iż WORD (jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą) nie podlega przepisom ustawy o systemie oświaty. Nieuzasadnione, zdaniem NSA, były także zarzuty dotyczące błędnej wykładni pojęć „działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca”. Podkreślone zostało, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nie wprowadza specjalnej definicji pojęcia „działalność gospodarcza”, w związku z czym należy się w tym zakresie odwołać do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W podsumowaniu wywodu, NSA stwierdził, że fakt wyłączenia wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z kognicji ustawy o systemie oświaty powoduje, że podmiot ten nie jest objęty zwolnieniem z podatku od nieruchomości w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie skoro zasadnie przypisano Skarżącemu status przedsiębiorcy, to należy konsekwentnie przyjąć, że znajdujące się w jego posiadaniu nieruchomości, jako związane z działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu według najwyższej stawki podatku od nieruchomości.Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.Wawrzyniec Żbikowski
asystent, interesuje się prawem podatkowym

TAGI: Podatek od nieruchomości, NIK, Wyrok NSA, Podatki i opłaty lokalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu