30.10.2015


Dożynki a kasa fiskalna

KATEGORIA: Praktyka

Organizowane na obszarze sołectw imprezy okolicznościowe (np. festyny, dożynki, koncerty), są wydarzeniami, podczas których często realizowana jest sprzedaż różnego rodzaju produktów regionalnych. Na tym tle pojawia się pytanie o obowiązek rejestracji takich transakcji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych).

Dążąc do ustalenia, czy osoba sprzedająca swoje wyroby na organizowanej na obszarze sołectwa imprezie okolicznościowej ma obowiązek używania kasy fiskalnej, w pierwszej kolejności określić należy jej status na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy bowiem podatników VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[1] [dalej: u.p.t.u.], podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl u.p.t.u. – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W sytuacji zatem, gdy podczas imprezy okolicznościowej swoje produkty sprzedaje przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powinien on posiadać kasę fiskalną i rejestrować sprzedaż przy jej użyciu, chyba że korzysta ze zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących[2]. Na jego podstawie, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym zwolnieni są zasadniczo m.in. podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Należy odnotować, że powyższe zwolnienie nie znajduje jednak zastosowania m.in. w przypadku dostawy wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

Jak wskazano powyżej, obowiązek stosowania kas fiskalnych jest w pierwszej kolejności determinowany posiadaniem statusu podatnika VAT, o którym stanowi wykonywanie działalności gospodarczej (w rozumieniu u.p.t.u.). Uznać zatem należy, że w wypadku, gdy sprzedaż produktów nie wypełnia przesłanek uznania jej za działalność gospodarczą, to osoba dokonująca takiej sprzedaży nie będzie podatnikiem VAT, a w konsekwencji nie będzie jej dotyczył obowiązek rejestracji transakcji przy wykorzystaniu kasy fiskalnej. Taka sytuacja wystąpi np. gdy sprzedaż będzie miała charakter incydentalny (okazjonalny) i nie będzie nakierowana na cel zarobkowy. W wypadku więc, gdy sprzedaży produktów regionalnych dokonują sami mieszkańcy sołectwa lub organizacje społeczne działające na terenie gminy, a sprzedaż taka jest przy tym tylko elementem szerszej inicjatywy, której istotą jest integracja mieszkańców polegająca np. na uprzednim wspólnym wykonaniu sprzedawanych później towarów, zasadnym jest przyjęcie, że nie będzie ona podlegała obowiązkowi rejestracji przy użyciu kasy fiskalnej


[1] tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami.

[2] Dz. U. z 2014 r. poz. 1544.

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Podatki i opłaty lokalne, Podatek VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu