17.09.2015


Gmina odliczy VAT od śmieci?

KATEGORIA: Wokanda

Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) z faktur dokumentujących nabycie usług zagospodarowania odpadów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 287/15).

Miasto jako właściciel kilkunastu nieruchomości, zajmowanych zarówno przez pracowników magistratu, jak również przez indywidualnych najemców deklaruje i wnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najemcy ponoszą koszt tych opłat na podstawie zawartych z Miastem umów cywilnoprawnych.

Miasto nabywa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Z jednej strony czyni to jako organ władzy publicznej (gmina z mocy prawa organizuje system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, ustalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pobierając ją od właścicieli nieruchomości). Z drugiej strony, wartość usługi zagospodarowania odpadów stanowi element kosztowy świadczonej przez Miasto opodatkowanej VAT usługi najmu.  

Z tytułu zakupu usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Miasto otrzymuje fakturę obejmującą całość świadczenia (brak jest odrębnej faktury dotyczącej budynków, w których Miasto wynajmuje lokale użytkowe).

W tym stanie rzeczy Miasto zwróciło się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w którym zapytało o możliwość odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usług zagospodarowania odpadami w pełnej wysokości. Organ uznał, że Miasto ma prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takiej części, w jakiej podatek naliczony jest związany z czynnościami opodatkowanymi, przyjmując obiektywną metodę wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną. Miasto, nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, wniosło skargę do WSA w Łodzi.

Sąd, uchylając zaskarżoną interpretację indywidualną w pierwszej kolejności wskazał na fakt braku możliwości wyodrębnienia z wydatków o charakterze mieszanym, tych które służą zarówno do czynności nieopodatkowanych, jak i podlegających VAT, odpowiednio – gdy Miasto działa jako podmiot władzy publicznej oraz tych, związanych z najmem lokali w ramach których dokonywany jest pobór opłat za gospodarowanie odpadami poprzez odsprzedanie nabytych usług wynajmującym nieruchomości, a więc podlegających opodatkowaniu.

Uzasadniając wyrok, WSA w Łodzi przywołał treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dn. 24.10.2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10) i wskazał, że w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest obecnie unormowania zagadnienia określenia proporcji, dającej podstawę do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących zarówno działalności gospodarczej podatnika (a więc w zakresie czynności opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania), jak i służących działalności niemającej charakteru gospodarczego, a więc nie podlegającej opodatkowaniu. W przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, a których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności, podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT lecz odliczenie pełne. To oznacza, że w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego – uznał WSA w Łodzi.

Z uwagi na powyższe, WSA w Łodzi uznał, że Minister Finansów we wskazanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sytuacji, nie miał prawa wymagać od Miasta zastosowania bliżej nieokreślonej metody wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych od wydatków związanych jednocześnie ze sferą gospodarczą i niegospodarczą podatnika. Nie można zaakceptować stanowiska, że podatnik sam powinien określić i przyjąć określoną metodę, nie dając jednocześnie prawnego wzorca takiego postępowania. Aprobata dla takiego poglądu prowadziłaby – jak podkreślił WSA w Łodzi – do nakładania na podatnika obowiązku niewyrażonego wprost w krajowym prawie podatkowym, co pozostawałoby w sprzeczności z postulatem jasności, jednoznaczności i pewności uregulowań prawnopodatkowych, zakorzenionym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.

 Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Opłata śmieciowa, Wyrok WSA, Podatki i opłaty lokalne, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu