14.09.2015


Przełom w finansowaniu zadań zleconych – kolejny wyrok potwierdzający prawa samorządów

KATEGORIA: Wokanda

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją przez nie zadań zleconych kwotę ponad 1,8 mln zł.

Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie szczególnego stanu faktycznego. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie [dalej jako: WZMiUW], wykonujący zadania zlecone Województwu Mazowieckiemu w zakresie gospodarki wodnej, nie otrzymał w 2012 r. od Wojewody Mazowieckiego w związku z ich realizacją odpowiednich środków. Wojewoda co prawda przyznał na ten cel dotację do wydania do końca roku, jednak na konto urzędu marszałkowskiego wpłynęła ona dopiero w dniu 31 grudnia 2012 r. Następnie musiała jeszcze zostać przekazana na konto WZMiUW, na które wpłynęła w dniu 2 stycznia 2013 r. Z uwagi na to, że przekazane środki miały zostać wykorzystane do końca 2012 r., trzeba je było zwrócić do budżetu państwa. Następnie urząd marszałkowski ponownie zwrócił się o przekazanie odpowiednich środków na realizację przez Województwo Mazowieckie zadań zleconych. Zarówno Wojewoda, jak i Minister Finansów odmówili jednak wypłaty odpowiednich środków. Ostatecznie koszty realizacji zadań zleconych poniosło z własnego budżetu Województwo Mazowieckie.

Kto odpowiada za finansowanie zadań zleconych?

W związku z powyższym Województwo Mazowieckie wystąpiło przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniem o zapłatę kwoty ponad 1,8 mln zł odpowiadającej poniesionym z własnego budżetu kosztom związanym z realizacją zadania zleconego. Sąd I instancji nie uznał zasadności tego roszczenia i powództwo oddalił.  Jednostka samorządu terytorialnego złożyła jednak apelację, która została przez Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględniona – na rzecz Województwa Mazowieckiego zasądzono żądaną kwotę. Tym samym uznano, że zadania zlecone powinny być finansowane z budżetu Skarbu Państwa, a nie realizującej je jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna roszczeń

Dla jednostek samorządu terytorialnego istotne jest, że przywołany wyrok wpisuje się i potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą dotyczącą finansowania zadań zleconych, zgodnie z którą podstawę prawną roszczeń jednostek samorządu terytorialnego związanych z wypłatą dotacji celowych stanowią przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a nie przepisy innych aktów prawnych, w tym także kodeksu cywilnego. Tym samym wykazanie w toku postępowania sądowego, że dochodząca zapłaty od Skarbu Państwa jednostka samorządu terytorialnego nie uzyskała niezbędnych środków na sfinansowanie realizowanych zadań zleconych staje się wystarczającą przesłanką do zasądzenia przez sąd takich brakujących należności.

Na łamach portalu Prawo dla Samorządu o podstawie prawnej roszczeń związanych z dotacjami celowymi pisaliśmy już w artykule: „Roszczenie JST związane z gospodarowaniem nieruchomościom Skarbu Państwa”.

___________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań


TAGI: Finanse publiczne, Wyrok sądu apelacyjnego, Zadania zlecone, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu