09.09.2015


Wyrok TSUE w sprawie statusu jednostek budżetowych – jeszcze we wrześniu

KATEGORIA: Wokanda

Na stronach internetowych Trybunału Sprawiedliwości UE pojawiła się informacja, że wyrok w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław p/ko Ministrowi Finansów) zostanie ogłoszony 29 września 2015 r.

Przypomnijmy, że Trybunał w omawianej sprawie rozstrzygnie, czy jednostki budżetowe gminy, nie spełniając wynikającego z Dyrektywy VAT warunku samodzielności (niezależności) mogą być odrębnymi od gminy podatnikami VAT. Wyrok będzie miał znaczenie dla każdej gminy w Polsce, może bowiem wymusić zmianę wieloletniej i powszechnej praktyki odrębnych rozliczeń gmin i jednostek budżetowych.

O tym, jaki będzie kierunek rozstrzygnięcia unijnego Trybunału można wnioskować na podstawie znanej od czerwca br. treści opinii rzecznika generalnego Nila Jääskinena. Wskazano w niej m.in., że wbrew sugestiom zawartym we wniosku Naczelnego Sądu Administracyjnego inicjującym postępowanie przed TSUE, wynikający z przepisów unijnych warunek samodzielności (niezależności) działalności gospodarczej (w rozumieniu VAT) powinien dotyczyć wszelkich podatników VAT, a więc potencjalnie także podmiotów prawa publicznego, takich jak gminne jednostki budżetowe. Przy określaniu, czy podmiot prawa publicznego działa w charakterze podatnika VAT, przesłanka samodzielności podlega badaniu w pierwszej kolejności, a dopiero następnie ustala się, czy podmiot ów działa w charakterze organu władzy publicznej.

Jednocześnie, zdaniem rzecznika generalnego, zbadanie, czy gminne jednostki budżetowe spełniają kryterium samodzielności powinno leżeć po stronie polskich sądów krajowych, najlepiej zorientowanych w specyfice wiążącej się z funkcjonowaniem administracji lokalnej w Polsce. Przy czym rzecznik wskazał, że takiej oceny Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie już dokonał (vide: uchwała siedmiu sędziów NSA z 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13, negująca status jednostek budżetowych jako odrębnych od gmin podatników VAT).

Z pewnością o treści wyroku TSUE i jego potencjalnych skutkach w zakresie funkcjonowania gmin będą się Państwo mogli dowiedzieć z kolejnych publikacji na łamach portalu PrawoDlaSamorządu.pl.

Źródło: http://curia.europa.eu/Autor:
Dominik Goślicki

radca prawnyw Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.


TAGI: Jednostki budżetowe, Trybunał Sprawiedliwości UE, NIK, Finanse publiczne, TSUE, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu