01.09.2015


Sąd administracyjny wezwie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 1 września 2015 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Ustawą z dnia 9 lipca 2015 r. do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzono art. 177a, który stanowi, że jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 176 (tj. wymagań formalnych), innych niż przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, przewodniczący wzywa stronę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższa nowelizacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn. SK 22/11), który orzekł, że art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany: a) jest zgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą przyzwoitej legislacji, b) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 78 Konstytucji RP, a także z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niespełnienie wymogu materialnego, skutkujące odrzuceniem skargi kasacyjnej, oznacza nieodwracalne pozbawienie strony możliwości rozpoznania jej sprawy przez NSA oraz ponoszenie przez stronę negatywnych skutków błędu profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Tym samym zdaniem TK odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany jest niezgodne z Konstytucją RP.

W przepisach ww. nowelizacji wskazano również, że do skarg kasacyjnych wniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się znowelizowane przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Powyższa nowelizacja na szczególnie istotne znaczenie również dla jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, które niejednokrotnie zmuszone są do ochrony swoich praw poprzez wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

__________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Wyrok TK, Nowelizacja, Skargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu