11.08.2015


Dostęp do informacji publicznej drogą mailową nie zawsze skuteczny

KATEGORIA: Wokanda

Czy wyjaśnienia podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej o nieotrzymaniu wniosku są wystarczające do odrzucenia skargi na jego bezczynność?

Postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 16/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę stowarzyszenia na bezczynność burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Ww. postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem złożonym do burmistrza drogą mailową w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie zażądało udostępnienia wskazanych w nim informacji. Z uwagi na brak odpowiedzi stowarzyszenie ponowiło wniosek, również drogą mailową.

Nie otrzymując w dalszym ciągu żadnej odpowiedzi na wysłane wiadomości mailowe, stowarzyszenie złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność burmistrza w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Do skargi dołączone zostały dokumenty świadczące o wysłaniu wniosku – logi transmisji wiadomości ze skrzynki mailowej, z których wynikało, że oba maile stowarzyszenia opuściły serwer nadawcy (skarżącego) i zostały skutecznie dostarczone na serwer adresata (organu), czyli tzw. „logi z serwera”.

W odpowiedzi na skargę burmistrz wniósł o jej oddalenie, bowiem jak stwierdził, nie otrzymał żadnej z dwóch wiadomości mailowych zaadresowanych na jego skrzynkę mailową, a dołączone do skargi dowody w żaden sposób nie potwierdzają doręczenia organowi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Dając wiarę wyjaśnieniom złożonym przez burmistrza, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r. (sygn. II SAB/Łd 16/15) odrzucił skargę.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że dostarczone „logi z serwera”, mimo że wskazujące skuteczne dostarczenie maili wysłanych przez stowarzyszenie na serwer organu, nie oznaczają, że burmistrz faktycznie je otrzymał. Zdaniem WSA w Łodzi „w drodze”, którą przebywa wiadomość mailowa może pojawić się kilka czynników, które mogą ją zatrzymać, uniemożliwić jej doręczenie lub odczytanie przez adresata. Do tych czynników zaliczyć można, jak wskazał Sąd, programy antywirusowe, zapory sieciowe, czyli tzn. „firewall” bądź programy pocztowe, a na ich część użytkownik poczty (w tym przypadku organ) nie ma wpływu. Tym samym WSA w Łodzi uznał skargę stowarzyszenia za złożoną przedwcześnie, bowiem przed datą wniesienia skargi burmistrz nie dysponował wnioskiem o udostępnienie informacji, a więc w konsekwencji nie był zobowiązany do podjęcia stosownych czynności w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Powyższe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi stoi w opozycji do tez wypływających z wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych w podobnych sprawach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w prawomocnym wyroku z dnia 9 października 2014 r. (sygn. IV SAB/Po 58/14) odnosząc się do bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej żądanej wnioskiem złożonym za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) stwierdził bezczynność organu. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której organ wskazywał, że nie dotarł do niego złożony wniosek, wskazując jednocześnie, że w tym czasie były prowadzone prace informatyczne w obrębie funkcjonowania Platformy (m.in. odgórna zmiana wersji ePUAP wymagająca po stronie organu wprowadzenia stosownych zmian w celu prawidłowego funkcjonowania Platformy). W wyroku tym WSA w Poznaniu wskazał, że fakt nieprawidłowości w działaniu Platformy obciąża organ, a nie obywatela, a automatyczne wygenerowanie przez Platformę po złożeniu wniosku Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest potwierdzeniem skuteczności doręczenia korespondencji do organu.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoJoanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Informacja publiczna, Wyrok NSA, Tajemnica przedsiębiorstwa, Skargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu