22.04.2016


Partnerstwo innowacyjne w dyrektywie unijnej 2014/24/UE

KATEGORIA: Przepisy

Partnerstwo innowacyjne jest nową procedurą udzielania zamówień publicznych wprowadzoną przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE [dalej jako: „dyrektywa 2014/24/UE"] [i].

Obecna ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[ii] nie przewiduje podobnych rozwiązań, jednak przywołana instytucja z dużym prawdopodobieństwem zostanie wprowadzona do polskiego prawa zamówień publicznych na skutek implementacji przez Polskę do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2014/24/UE (termin implementacji upłynął w dniu 18 kwietnia 2016 r.). Warto więc zapoznać się z podstawowymi założeniami dotyczącymi partnerstwa innowacyjnego przewidzianymi w prawie unijnym.

Podstawową regulację w tym zakresie stanowi art. 31 dyrektywy 2014/24/UE, który wprowadza rozwiązania charakterystyczne wyłącznie dla procedury partnerstwa innowacyjnego. Jednak, podobnie jak w przypadku innych trybów udzielania zamówień publicznych, zastosowanie znajdą również pozostałe przepisy dyrektywy m.in. dotyczące elektronicznych środków komunikacji.

Samo pojęcia innowacji, kluczowe dla instytucji partnerstwa innowacyjnego, zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 22 dyrektywy 2014/24/UE. Zgodnie z jego treścią „innowacje oznaczają wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy, lub relacjach zewnętrznych m.in. po to, by pomóc rozwiązać wyzwania społeczne lub wspierać strategię "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Celem instytucji partnerstwa innowacyjnego jest więc opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych tzn. takich, które są nowe albo przynajmniej  znacznie udoskonalone, a następnie udzielenie na ich dostawę odpowiedniego zamówienia.

Z założenia partnerstwo innowacyjne ma więc być wykorzystywane w przypadkach:

  1. gdy celem zamawiającego jest opracowanie produktu, usługi lub robót budowlanych oraz późniejszy zakup efektów podjętych prac,
  2. przy czym opracowywane produkty, usługi lub roboty budowlane mają być innowacyjne,
  3. a potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakup produktów, usług lub robót budowlanych, które są już na rynku dostępne.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zakup dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem partnerstwa innowacyjnego jest możliwy wyłącznie pod warunkiem, że będą one odpowiadać poziomem wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a uczestnikami postępowania.

Partnerstwo innowacyjne wydaje się więc atrakcyjną alternatywą dla tych zamawiających, którzy są potencjalnymi odbiorcami innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych oraz wykonawców specjalizujących się w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań. Pozostaje więc obserwować proces wdrożenia do polskiego systemu prawnego instytucji partnerstwa innowacyjnego, a następnie jego praktycznego wykorzystania w procesie udzielania zamówień publicznych przez zainteresowane podmioty.


[i] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE seria L, nr 94, str. 65 ze zm.).

[ii] tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Ewa Skrzypczyńska

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązańMichał Prętnicki

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym oraz negocjacjach i opracowywaniu kontraktów.


TAGI: Legislacja, Nowelizacja, Przetargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu