06.04.2016


Unifikacja zasad selektywnej zbiórki odpadów już wkrótce?

KATEGORIA: Przepisy

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zasad selektywnej zbiórki odpadów.

W wyniku wejścia w życie, w dniu 1 lutego 2015 roku, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dodano art. 4a, na podstawie którego minister właściwy do spraw środowiska uzyskał kompetencję do określenia w drodze rozporządzenia:

  1. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,
  2. odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1.

W przepisie tym wskazano jednocześnie, że minister wydając przedmiotowe rozporządzenie zobowiązany jest kierować się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.

Analiza powyższego przepisu prowadzi również do wniosku, że przedmiotowe rozporządzenie ma charakter fakultatywny, a więc minister właściwy do spraw środowiska nie jest zobowiązany do skorzystania z możliwości jego wydania.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Środowiska wynika, że obecnie w Ministerstwie trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz ustalenia, kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że jak tylko zostanie przygotowany projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem, to zostanie on upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

Wcześniejszy etap prac legislacyjnych (projekt założeń) dotyczących ww. rozporządzenia przedstawiany był na łamach naszego Portalu w artykułach „Czy Minister określi szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?” oraz „Czy potrzebna jest unifikacja zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?”.

_________________________________________________________________________

Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?

Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Gospodarka odpadami, Odpady, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu