05.04.2016


Ministerstwo Środowiska za wprowadzeniem zamówień in-house do gospodarki odpadami komunalnymi

KATEGORIA: Przepisy

Procedowany obecnie w Sejmie projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych uwzględnia zgłoszone przez Ministerstwo Środowiska postulaty dotyczące wprowadzenia zamówień in-house do gospodarki odpadami komunalnymi.

Dnia 24 marca 2016 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ww. projekt przewiduje wiele istotnych zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w szeregu innych ustaw (m.in. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Podstawowym celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych: dyrektywy 2014/24/UE (zastępującej tzw. dyrektywę klasyczną) oraz dyrektywy 2014/25/UE (następczyni tzw. dyrektywy sektorowej). Zmiany powinny w założeniu wejść w życie do 18 kwietnia 2016 r., który to jest ostatecznym terminem implementacji ww. dyrektyw.

W zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt nowelizacji zawiera zmiany, mające na celu wprowadzenie możliwości stosowania zamówień in-house w gospodarce odpadami komunalnymi. Projektodawcy proponują m.in. uchylenie art. 3a oraz 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również zmianę brzmienia art. 6d ust. 1 tejże ustawy, w ten sposób, że ma on stanowić, iż „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów”. Zmiany te, jak wskazano w uzasadnieniu, mają umożliwić gminom zastosowanie wszystkich trybów udzielania zamówień przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych, łącznie z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamówień in-house, w przypadku odbierania albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (więcej na temat projektu w artykule pt. „Czy in-house wróci do gospodarki odpadami komunalnymi?”).

Powyższe oznacza, że Rada Ministrów uwzględniła uwagi zgłoszone przez to Ministerstwo w zakresie dopuszczalności stosowania zamówień w trybie in-house na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Środowiska w powyższym zakresie wynika, że „Niedoskonałości obecnego systemu gospodarki odpadami prowadzą do szeregu patologii. Odpady zamiast do miejsc przeznaczania, w wyniku źle pojętej <<optymalizacji kosztów>>,  trafiają do lasu lub na dzikie wysypiska. Nowy instrument [tj. możliwość stosowania zamówień in-house – przyp. własny] wzmocni kontrolę nad przemieszczaniem i zagospodarowaniem odpadów, co wpłynie na skuteczność walki z patologiami i szarą strefą”.

Jednocześnie zdaniem Ministerstwa „Utrzymywanie obecnego modelu gospodarki odpadami prowadzić będzie do likwidacji tysięcy miejsc pracy w spółkach komunalnych,  dysponujących środkami publicznymi, które w przeciwieństwie do międzynarodowych koncernów nie mogą stosować dumpingowych cen i możliwości <<optymalizacji>> kosztem mieszkańców i środowiska”.

W przekazanych przez Ministerstwo Środowiska informacjach można również przeczytać, że jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, metoda wyłaniania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli zasadniczo nie wpływa na strukturę rynku odbioru. W 2012 r., czyli jeszcze przed wprowadzeniem tzw. „reformy śmieciowej”, stosunek podmiotów prywatnych do podmiotów publicznych zajmujących się odbiorem odpadów wynosił 60/40. W następnych latach, czyli już po wprowadzeniu tzw. „rewolucji śmieciowej”, stosunek ten zmienił się nieznacznie poprzez niewielki wzrost liczby firm prywatnych – 62/38 w 2013 r. oraz 64/36 w 2014 r.

Na zakończenie Ministerstwo Środowiska wskazało, że „W zdecydowanej większości  państw europejskich, które osiągają najlepsze wyniki w zakresie gospodarki odpadami, stosowany jest in-house, odpowiedzialność i realizacja zadań w zakresie usług w tej dziedzinie jest po stronie wspólnot lokalnych”.

__________________________________________________________________________
Szukasz pomocy prawnej w opisanym przez nas zakresie?
Sprawdź naszą PROPOZYCJĘ.Autor:
Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego


TAGI: Odpady, Przetargi, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu